Elektrotehnička škola

Audio

Kako pokazuju istraživanja koja su ne tako davno sprovedena, mnogi učenici osmog razreda među prvim željama na predviđenoj listi stavljaju upravo neko zvanje elektrotehničke struke. Smatra se da je najčešći razlog za to činjenica da je reč o vrlo perspektivnim zanimanjima, uzevši u obzir da u elektrotehničkim školama postoje obrazovni profili kako trećeg, isto tako i četvrtog stepena, a što znači da već nakon tri godine školovanja đaci mogu da steknu diplomu i potraže zaposlenje u struci za koju su se školovali. Budući da je neosporna činjenica da se danas sve više učenika odlučuje da ostane upravo na diplomi srednje škole, to elektrotehnička škola svima njima nudi brojne mogućnosti, pod uslovom, naravno da ih ova struka uopšte zanima.

Srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu ostvaruje saradnju sa školama ove vrste u celoj zemlji, pa samim tim svim onim osobama koje su zainteresovane i to kako za redovno školovanje, tako i za vanredno obrazovanje, pruža mogućnost da izvrše konsultacije za različite obrazovne profile elektrotehničke struke. U zvaničnoj ponudi naše institucije su i procesi prekvalifikacije, to jest mogućnost da se kandidati dokvalifikuju za odabrano zanimanje u sklopu ove struke, a isključivo od njih zavisi za koju od ponuđenih varijanti će se odlučiti.

Naše je da napomenemo da je proces prekvalifikacije namenjen osobama koje su zainteresovane da zanimanje, to jest onu diplomu za neko drugo zanimanje koju su već stekli, praktično rečeno promene, to jest da steknu novu i kvalifikuju se za bilo koje zanimanje elektrotehničke struke. A sa druge strane, dokvalifikacija omogućuje osobama koje imaju završenu školu trećeg stepena, odnosno svima onima koji su vlasnici diplome za ma koje zanimanje pomenutog stepena, da se predele za jedan od dostupnih obrazovnih profila ove struke, ali u okviru zanimanja četvrtog stepena i na taj način steknu dokvalifikaciju. Tačnije, sve to podrazumeva da će oni posedovati validnu diplomu za zanimanje elektrotehničke struke četvrtog stepena.

Srednja elektrotehnička škola zainteresovanim kandidatima nudi veliki izbor zanimanja, tako da oni između ostalog mogu da se kvalifikuju za zanimanje elektrotehničar računara, odnosno elektroinstalater, te je u ponudi i zanimanje bioinformatičar, ali i elektrotehničar elektronike. Takođe, svako ko to želi ima mogućnosti da pohađa nastavu za sticanje diplome za zanimanje elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje, te elektrotehničar energetike, kao i za zvanje elektrotehničar multimedija. A tu su i zanimanja elektrotehničar procesnog upravljanja, elektrotehničar za elektroniku na vozilima i elektrotehničar informacionih tehnologija, ali i elektrotehničar telekomunikacija. Pored svih već pomenutih, postoji mogućnost i kvalifikovanja za zanimanje administrator računarskih mreža, a zainteresovani kandidati mogu da steknu i diplomu za zvanje monter telekomunikacionih mreža, te elektrotehničar automatike.

Izuzetno je važno da napomenemo da su navedena zanimanja zapravo veći deo ponude koja je uvrštena u različite škole ovog tipa, a koje se nalazi u celoj zemlji, te da sa većinom njih srednja škola “Sveti Arhangel”, Novi Sad svakako ima saradnju.

Svi oni kandidati koji ispunjavaju jasno definisane zahteve, te žele da pristupe kako vanrednom, tako i redovnom školovanju u okviru naše institucije, treba da znaju i da je Privredni sud 09.11.2016. godine doneo rešenje, a koje je zavedeno pod brojem 205/2016. Konkretnim dokumentom se potvrđuje da je naša institucija kvalifikovana za bavljenje ovom delatnošću, odnosno da ispunjava sve potrebne uslove kako bi bila u mogućnosti da svim kandidatima koji su zainteresovani ponudi i pomenute opcije školovanja, te proces dokvalifikacije, to jest prekvalifikacije.

Prema jasno definisanim smernicama koje navodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja se odvija nastava za sve obrazovne profile ove struke, te svi profesori naše škole uvek kandidatima preporučuju isključivo onu literaturu koja je akreditovana i to od strane nadležnog ministarstva, to jest koju je Ministarstvo za unapređenje obrazovanja zvanično odobrilo.

Nastavni program koji predviđa elektrotehnička škola se svakako razlikuje isključivo u odnosu na to za koji smer se svaki pojedinačni kandidat odluči, ali se zna da je praksa ovde vrlo bitna, te da isto tako đaci moraju da pohađaju i nastavu u okviru opštih predmeta. Jasno je navedeno da postoje i četiri obavezna opšta predmeta, a koje učenici izučavaju u toku sve četiri, odnosno tri godine školovanja, to jest tokom celokupne nastave za predviđeni obrazovni profil. U pitanju su kako predmeti srpski jezik i književnost, odnosno matematika, tako i strani jezik, kao i fizičko vaspitanje. A od smera do smera se razlikuju ostali opšti predmeti koje podrazumeva srednja elektrotehnička škola, te su uglavnom zastupljeni geografija, hemija i istorija, te biologija i fizika, kao i sociologija, ustav i prava građana, zatim filozofija, muzička kultura i likovna umetnost. Naravno, raspored i nastavni fond opštih predmeta će zavisiti od predviđenog nastavnog programa za konkretan obrazovni profil. Što se tiče prakse, ona se uglavnom odvija u završne dve godine školovanja, mada postoje i oni smerovi gde je predviđeno da praksu učenici pohađaju od prvog do trećeg, to jest četvrtog razreda.

Inače, srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu je dobro poznata kao institucija koja naročito vodi računa o kvalitetu poslovanja svojih poslovnih partnera, tako da sa visokim stepenom sigurnosti možemo da tvrdimo da oni kandidati koji se odluče za vanredno ili redovno školovanje kod nas imaju prilike da praksu pohađaju u okviru vrhunskih kompanija, bez obzira da li su one u društvenom ili u privatnom vlasništvu.

Uzevši u obzir da je, kao što smo prethodno naveli, naša institucija konkretnim rešenjem proglašena kompetentnom za obavljanje obrazovne delatnosti, to znači i da je diploma koju će kandidat da stekne kada bude završio školovanje za određeni obrazovni profil u potpunosti priznata. A dalje to podrazumeva da će svako ko zvanično postane njen vlasnik imati mogućnost da je priloži kada se bude upisivao, odnosno prijavljivao za upis na određenu višu školu ili fakultet, te isto tako svaki pojedinačni kandidat koji bude stekao našu diplomu za izabrani obrazovni profil ima priliku da zahteva da mu ona bude upisana u radni dosije, a koji ima otvoren pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje u svom gradu.

Profili - Elektrotehnička škola

Iako je obrazovni profil elektrotehničar informacionih tehnologija relativno skoro uveden među zvanična zanimanja, čini se da tražnja za njim iz godine u g...

PROČITAJTE VIŠE

Još jedno od brojnih zanimanja u oblasti elektrotehnike koje je sve više traženo i od strane učenika i od strane poslodavaca, svakako je elektrotehničar pr...

PROČITAJTE VIŠE

Možda pojam bioinformatike i nije toliko poznat u našoj zemlji, ali je činjenica da se na globalnom nivou sve veća pažnja obraća na ovu vrlo zanimljivu na...

PROČITAJTE VIŠE

Uopšteno govoreći, svako ko stekne diplomu za obrazovni profil IV stepena, elektrotehničar elektronike, zapravo ima zaduženje kako da projektuje određene v...

PROČITAJTE VIŠE

Jedno od prilično traženih zanimanja u savremenom svetu je i administrator računarskih mreža, budući da kandidat koji bude stekao diplomu sa ovim zvanjem v...

PROČITAJTE VIŠE

Kako sve više savremenih automobila poseduje kompjutere u sebi, to se i javila potreba za otvaranje novog obrazovnog profila, u okviru koga se zainteresovana l...

PROČITAJTE VIŠE
Top