Privatna srednja saobraćajna škola

Audio

Na teritoriji cele Republike Srbije postoji nekoliko saobraćajnih škole koje upisuju zainteresovane đake i pružaju im priliku da se odluče za školovanje u okviru obrazovnih profila koji su trećeg i četvrtog stepena, a isto tako imaju mogućnost da pristupe specijalizaciji za određeno zanimanje saobraćajne struke, to jest da steknu diplomu za odabrano zanimanje petog stepena. Uz to, srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu ima sa brojnim školama ovog tipa neposrednu saradnju, te svim onim kandidatima koji imaju interesovanje nudi mogućnost da izvrše konsultacije za različite profile koji su vezani upravo za saobraćajnu struku.

Izuzev za zanimanje tehničar drumskog saobraćaja i saobraćajno - transportni tehničar, a koji se mogu svrstati u vrlo tražene, naša institucija nudi mogućnost i za sticanje diplome za zanimanje tehničar vuče, odnosno mašinovođa, kao i za obrazovni profil tehničar tehničko kolske delatnosti. U grupu zanimanja saobraćajne struke spada i zanimanje trećeg stepena vozač motornih vozila, ali je takođe otvorena mogućnost da se pristupi specijalizaciji za taj obrazovni profil, tako da neko ko ispunjava osnovne uslove može da stekne zvanje vozač motornog vozila - specijalista. Kada je u pitanju V stepen obrazovanja, napominjemo da saobraćajna škola ima i obrazovni profil instruktor vožnje - specijalista, kao i tehničar vazdušnog saobraćaja. A svakako treba pomenuti i zanimanje mašinski tehničar motornih vozila, te je u ponudi i mogućnost obrazovanja za zanimanje tehničar unutrašnjeg transporta, dok su svima koji su zainteresovani na raspolaganju i mnoga druga zanimanja koja se svrstavaju u saobraćajnu struku.

Obaveza naše institucije je da naglasi da se srednja škola “Sveti Arhangel”, Novi Sad u potpunosti pridržava svih navoda koje iznosi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, tako da je i nastavni program u potpunosti prilagođen tim zahtevima, a bez obzira da li se neko odluči za vanredno ili redovno školovanje, te da li želi da se dokvalifikuje ili prekvalifikuje za neki obrazovni profil saobraćajne struke.

U slučaju da su kandidati zainteresovani za postupak dokvalifikacije, važno je da znaju da će tom prilikom moći da steknu diplomu za zanimanje višeg stepena, to jest četvrtog ili petog, a upravo na taj način će u velikoj meri da poboljšaju i svoju radnu biografiju, ali isto tako i šanse da pronađu zaposlenje u struci. Uz to, sa stečenim diplomama za zanimanja pomenutog stepena oni imaju mogućnost, ako to žele i da konkurišu na određeni fakultet, to jest višu školu, uzevši u obzir da su u pitanju dokumenta koja su izjednačena sa diplomama državnih srednjih škola. Takođe je važno znati da prekvalifikacija podrazumeva, najjednostavnije rečeno promenu zanimanja, tako da svaki zainteresovani kandidat uz diplomu bilo koje struke, a koju već poseduje, tom prilikom dobija mogućnost da stekne još jednu diplomu i to za ono zanimanje koje je usko vezano za saobraćajnu struku, a što će mu sigurno biti od koristi u perspektivi.

Kada je reč o priznatosti diploma, osnovni razlog zbog čega navodimo da je reč o pravno i zakonski apsolutno validnim dokumentima jeste vezan za činjenicu da srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu poseduje rešenje od 09.11.2016. godine, a koje je izdao Privredni sud i koje je zavedeno pod brojem 205/2016, kojim je navedena škola označena kao institucija koja zadovoljava u potpunosti sve potrebne zahteve da bi mogla da se bavi obrazovnim radom. Sa tim u vezi, svi oni kandidati koji budu postali zvanični nosioci diploma koje izdaje pomenuta institucija će imati mogućnost da ih koriste kao i svaku drugu diplomu koja je validna, a što znači da svakako mogu da je prilože kada bude želeli da konkurišu za upis na bilo koju visokoškolsku instituciju u našoj zemlji, te isto tako da mogu da zahtevaju njeno upisivanje u svoj radni dosije, a koji imaju otvoren pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Posebno navodimo i da su zanimanja za koja nastavu nudi saobraćajna škola vrlo tražena na svetskom tržištu rada, tako da svako ko bude postao vlasnik diplome za ma koji obrazovni profil u konkretnoj oblasti, svakako ima mogućnost da pristupi i procesu nostrifikacije i na taj način da aplicira za neki posao van granica naše zemlje.

Nastavni program koji sprovodi kako saobraćajna, tako i srednja škola “Sveti Arhangel”, Novi Sad je u svakom slučaju prilagođen zahtevima koje navodi resorno ministarstvo, tako da svi đaci imaju obavezu da pohađaju nastavu srpskog jezika i književnosti, odnosno matematike i stranog jezika, kao i predmet fizičkog vaspitanja i to za sve vreme školovanja, nevezano za to da li je u pitanju nastava koja traje tri ili četiri godine, a pošto je tako određeno na nivou cele Republike. Oni, isto tako imaju obavezu i da prate nastavu iz drugih opšteobrazovnih predmeta, ali se neki od njih izučavaju godinu dana, uglavnom, mada su u nastavnom programu za pojedine obrazovne profile prisutni i opšti predmeti za koje je predviđeno izučavanje dve, pa čak i tri godine. Od opštih predmeta su, uglavnom zastupljene istorija i geografija, ali i predmeti poput muzičke umetnosti, likovne kulture i filozofije, odnosno sociologije i ustava i prava građana. Takođe je u aktuelni nastavni plan za pojedine smerove uvrštena i biologija, kao i predmet računarstvo i informatika, a zatim i fizika i hemija.

Kada govorimo o stručnim predmetima, moramo da naglasimo da se oni razlikuju u zavisnosti od izbora obrazovnog profila, a u okviru koja pojedinačni kandidat želi da pohađa nastavu. Svakako, ono o čemu saobraćajna škola posebno vodi računa jeste praksa, a nju kandidati neizostavno moraju da pohađaju, stim što se njeno trajanje razlikuje opet u zavisnosti od njihovog izbora. Za većinu obrazovnih profila koje podrazumeva saobraćajna struka je uobičajeno da praksa bude organizovana u završna dva razreda, mada postoje i oni smerovi u okviru kojih se praktična nastava organizuje za sve vreme trajanja.

Pored svega što smo do sada naveli je vrlo važno i da svi zainteresovani znaju da srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu svima koje zanimaju obrazovni profili iz ove oblastu nudi mogućnost da praksu pohađaju u vodećim institucijama, a koje zapošljavaju kandidate iz saobraćajne struke, uzevši u obzir da sa njima ima dugogodišnju saradnju. Predavači koji su zaduženi kako za redovno, tako i za sprovođenje vanrednog školovanja, odnosno koji će voditi pojedinačne kandidate kroz proces bilo dokvalifikacije ili, pak prekvalifikacije, su maksimalno posvećeni svom poslu, te svakako imaju i neophodno iskustvo u radu, tako da sa sigurnošću tvrdimo da će svaki učenik biti i više nego zadovoljan kvalitetom izabranog tipa nastave. Dobro je da pomenemo i to da Ministarstvo za unapređenje obrazovanja navodi tačno određenu literaturu koja treba da se koristi tokom školovanja za smerove ove struke, budući da je u potpunosti akreditovana od strane tog

Profili - Privatna srednja saobraćajna škola

Tehničar zaštite od požara,je lice koje se preventivno i represivno bori protiv požara. Preventivni rad protiv požara ovo lice vršianalizim fizičko hemij...

PROČITAJTE VIŠE

Transport je delatnost privrede koja je u ekspanziji, usled sve veće povezanosti i međuzavisnosti proizvođača i potrošača iz različitih delova zemlje i s...

PROČITAJTE VIŠE

Transportni komercijalista je osoba zadužena za administrativne poslove povezane sa železničkim, drumskim, vazdušnim i vodenim saobraćajem. Njegov posao se...

PROČITAJTE VIŠE

Saobraćajno transportni tehničar – peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija predstavlja obrazovni profil za sve polaznike u našoj školi, a možete...

PROČITAJTE VIŠE

Radi se o zanimanju koje je takođe deo korpusa zanimanja iz oblasi saobraćaja i to železničkog saobraćaja. Usko je povezano sa zanimanjem tehničara vuče....

PROČITAJTE VIŠE

Posao tehničara obezbeđenja podrazumeva obezbeđenje i čuvanje ljudi i imovine. Radi se o opasnom, odgovornom i fizički zahtevnom poslu. U vremenima u kojim...

PROČITAJTE VIŠE

Tehničar vuče – peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija, se i u našoj, kao i u mnogim zemljama sveta bilo koja profesija na željeznici, na neki na...

PROČITAJTE VIŠE
Top