Šumarska škola

Audio

Sama činjenica da na teritoriji cele naše zemlje jedina šumarska škola postoji samo u gradu Kraljevu, te da srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu ima saradnju upravo sa njom, to zapravo znači da svako ko je zainteresovan ima mogućnost da pohađa nastavu u okviru konkretnog obrazovnog profila, a koji će lično da izabere.

Naglašavamo i to da pomenuta škola u svom programu ima kako obrazovne profile trećeg i četvrtog stepena, tako i svima koji su zainteresovani pružamo mogućnost da se opredele i za program specijalizacije, te na taj način i da stekne priznatu diplomu za konkretno zanimanje u ovoj struci.

Inače, ova škola je dobro poznata po vrlo bogatom nastavnom programu, odnosno po velikom broju zanimanja, a koja su zastupljena kako u oblastima pejzažne arhitekture i šumarstva, tako i u segmentu obrade drveta i građevinarstva, ali i geodezije i lovstva.

Osim što zainteresovani kandidati mogu da se kvalifikuju za zanimanje šumarski tehničar, oni takođe imaju mogućnost i da steknu kvalifikacije za zanimanje nadzornik zaštićenih dobara prirode, odnosno šumski traktorista, te šumar - rukovalac mehanizacijom, kao i za obrazovni profil sekač - traktorista. Isto tako, u okviru oblasti lovstva su prisutni obrazovni profili pratilac u lovu i tehničar za lovstvo i ribarstvo, a svakako ne treba zaboraviti ni smerove u oblasti obrade drveta, a gde svi zainteresovani učenici mogu da se kvalifikuju za zanimanja tapetar i stolar, odnosno tehničar za oblikovanje nameštaja, kao i za zanimanje tehničar za primarnu obradu drveta i tehničar za finalnu obradu drveta. Kada je u pitanju oblast pejzažne arhitekture, tu postoji obrazovni profil biodekorater i tehničar za pejzažnu arhitekturu, odnosno zainteresovani kandidati imaju mogućnost da se kvalifikuju za obrazovni profil rasadničar. A u sklopu ove škole postoji i otvorena mogućnost za obrazovanje onih osoba koje zanima smer geodetski tehničar, kao i tehničar za oblikovanje nameštaja, a što znači da svaki kandidat koji je zainteresovan za smerove koje u ponudi ima šumarska škola može da pronađe neki koji mu u potpunosti odgovara.

Kako su u pitanju smerovi različitih stepena, to srednja škola “Sveti Arhangel”, Novi Sad svakom zainteresovanom kandidatu pruža mogućnost da izvrši najpre dokvalifikaciju, to jest da diplomu za konkretan obrazovni profil koju je prethodno stekao, to jest zanimanje za koje se kvalifikovao, tim postupkom podigne za jedan stepen više i tako poboljša šanse za zaposlenje u velikoj meri. A nudi im se i mogućnost da pristupe procesu prekvalifikacije, koji svim zainteresovanim kandidatima pruža priliku da postanu vlasnici još jedne diplome i to u okviru šumarske struke, pa na taj način da svoju radnu biografiju znatno poboljšaju. Zahvaljujući činjenici da će steći zvanje kako trećeg, tako i četvrtog ili petog, a u zavisnosti od predviđenog nastavnog plana za određeni obrazovni profil, to svi kandidati imaju mogućnost i da konkretnu diplomu prilože prilikom upisivanja na neku visokoškolsku ustanovu, a koju oni lično odaberu. Sve prethodno je pomenuto zato što srednja škola “Sveti Arhangel”, u Novom Sadu poseduje rešenje broj 205/2016, izdato zvanično od strane Privrednog suda, 09. novembra 2016. godine, a kojim je ona kvalifikovana za obavljanje pomenute delatnosti i samim tim svim kandidatima daje diplome koje su potpuno pravno važeće. Tačnije, to znači da su one zapravo gotovo istovetne kao i diplome državnih srednjih škola, pa samim tim mogu da budu upisane i u radne dosijee svih kandidata, odnosno mogu da budu priložene u trenutku prijavljivanja na određeni fakultet ili višu školu.

Ne možemo da ne pomenemo činjenicu da naša institucija, isto kao i šumarska škola, maksimalno poštuju sve odredbe koje navodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a uz to se i svim kandidatima preporučuje korišćenje literature koja je odobrena od strane Ministarstva za unapređenje obrazovanja.

Bez obzira da li se kandidati odlučuju za vanredno ili redovno školovanje, to jest za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, takođe je važno i da svi oni znaju da kod nas mogu da izvrše konsultacije za apsolutno bilo koji obrazovni profil koji šumarska škola ima u svojoj ponudi. A budući da su u pitanju specifična zanimanja za koja je praksa vrlo važna, to znači da će svi učenici imati prilike da prema odredbama zvaničnog nastavnog programa pohađaju praksu, ali uglavnom u okviru završnih razreda. Svakako je vrlo važno i da naglasimo da naša institucija ima uspešnu saradnju sa različitim privrednim subjektima na teritoriji cele zemlje, tako da oni mogu praksu da pohađaju u prestižnim institucijama koje zapošljavaju kvalifikovane radnike u šumarskoj struci.

U redovnom nastavnom programu, osim brojnih stručnih predmeta učenici će imati prilike i da se upoznaju sa gotovo svim opšteobrazovnim predmetima, a koji se izučavaju prema pravilima koje navodi pomenuto ministarstvo. Tokom sve 3, to jest 4 godine, a koliko je predviđeno da nastava za konkretan obrazovni profil traje se izučavaju strani jezik i to engleski, nemački ili ruski, odnosno srpski jezik i književnost, kao i predmeti matematika i fizička kultura, dok se ostali opšteobrazovni predmeti izučavaju godinu ili dve, pa čak i tri, a sve zavisi od izbora kandidata vezano za konkretan obrazovni profil. Tako će oni imati prilike da se susretnu sa izučavanjem hemije, fizike i biologije, ali i istorije i geografije, odnosno sociologije, filozofije i psihologije, a u nastavnom planu je prisutan i predmet likovna kultura, ali i sociologija i muzička umetnost, te filozofija, ustav i pravo građana, odnosno psihologija. Srednja šumarska škola u potpunosti prati važeći nastavni program koji je određen od strane nadležnog ministarstva, pa samim tim pred kandidate stavlja zahtev da odluče da li će u okviru obaveznog izbornog predmeta izučavati versku nastavu ili građansko vaspitanje.

Profesori koje zapošljava srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu su dokazano dobri u ovom poslu, uzevpi u obzir da se njime uspešno bave već duži niz godina, tako da kandidati mogu da budu potpuno spokojni, jer će imati prilike da prisustvuju nastavi na visokom nivou kvaliteta.

Top