Turistička škola

Audio

Za neke od mnogobrojnih obrazovnih profila, a koje u svom redovnom nastavnom programu ima turistička škola se slobodno može reći da spadaju među najperspektivnije, budući da svi znamo koliko je turizam, kao grana razvijen i to ne samo u našoj, već i u zemljama okruženja, ali i u celom svetu.Upravo iz tog razloga se za upisivanje ove škole odlučuju mnogi učenici po završetku osmogodišnje škole, te se neretko događa i da mnogi odaberu kako redovno, tako i vanredno školovanje za neki od obrazovnih profila u ovoj struci, to jest opredeljuju se za proces dokvalifikacije ili prekvalifikacije, a u oblasti turizma, što su sve programi koje u svojoj ponudi ima srednja škola “Sveti Arhangle” u Novom Sadu.

Budući da je turistička delatnost ona koja je neprekidno živa i gotovo u svakom razdoblju i u mnogobrojnim zemljama širom sveta se razvija, to je i vrlo verovatno da će svako ko bude stekao validnu diplomu za neko zanimanje ove struke relativno lako da dođe i do zaposlenja, pošto su na tržištu rada kvalifikovane osobe ove struke stalno tražene.

Srednja škola “Sveti Arhangel”, Novi Sad tesno sarađuje sa školama ovog tipa u zemlji, tako da svim osobama koje su zainteresovane pruža priliku da se opredele kako za redovno, tako i za vanredno školovanje, odnosno da pristupe procesu bilo dokvalifikacije, bilo prekvalifikacije za neko od zanimanja iz turističke struke. Sasvim sigurno je najzanimljiviji smer mnogim đacima turistički vodič, ali turistička škola nudi i mnoge druge smerove, kao što je na primer menadžer u turizmu, što je takođe vrlo perspektivno i traženo zanimanje. Ne možemo da ne pomenemo i zanimanje turistički tehničar, a koje spada u red obrazovnih profila četvrtog stepena. U okviru turističke škole se mahom nalaze i ona zanimanja koja su vezana za smer ugostiteljstva primarno, tako da u zavisnosti izbora svakog pojedinačnog kandidata, postoji mogućnost i kvalifikovanja za zanimanje ugostiteljski tehničar, odnosno kulinarski tehničar, a mogu i da upišu onaj obrazovni profil po čijem uspešnom završetku će da steknu diplomu za konobara ili kuvara.

U pitanju su mahom zanimanja četvrtog stepena, ali postoje i ona koja su svrstana u obrazovni profili trećeg stepena, tako da svi zainteresovani kandidati imaju mogućnost da pristupe procesu dokvalifikacije i da steknu validnu diplomu za odabrano zanimanje četvrtog stepena u oblasti turizma. Isto tako, srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu im nudi mogućnost i prekvalifikacije, a kada jednostavnije rečeno, kandidat koji poseduje diplomu za zanimanje konkretnog stepena, ali za obrazovni profil iz neke druge oblasti ima mogućnost da se kvalifikuje za zanimanje iz oblasti turizma, koje je na istom nivou, to jest da postane vlasnik još jedne diplome. Takođe, svi koji su zainteresovani za neki obrazovni profil koji nudi turistička škola mogu da odaberu ili redovno ili vanredno školovanje, a prijavljivanje je moguće izvršiti u toku cele godine, stim da se za one osobe koje se odluče za redovno školovanje zahteva da prijavu izvrše do 31. avgusta te godine, a za školovanje u toku naredne školske godine.

Rešenjem broj 205/2016, a koje je izdao Privredni sud 09.11.2016 godine je srednja škola “Sveti Arhangel”, u Novom Sadu označena kao potpuno kompetentna za obavljanje konkretne delatnosti, tako da svaki kandidat koji bude pristupio procesu prekvalifikacije i dokvalifikacije, odnosno koji se odluči za vanredno ili redovno školovanje u ovoj instituciji, stiče pravno validnu diplomu. A konkretnu diplomu on može da upiše kako u radnu knjižicu, to jest u svoj zvanični radni dosije u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje, tako isto i da je koristi kada bude pristupio prijavljivanju za upis na neku višu školu ili fakultet koji odabere, budući da je ona u potpunosti priznata i praktično izjednačena sa diplomom državne škole.

Uzevši u obzir da naša institucija ima saradnju sa turističkom školom, to znači da svako ko je zainteresovan ima mogućnost i da izvrši konsultacije za različite obrazovne profile, a koje pomenuta škola ima u redovnom nastavnom programu.

Sva pravila koja zvanično navodi nadležno ministarstvo, to jest Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u potpunosti prati nastavni program naše institucije i turistička škola, te su u redovnom programu uglavnom zastupljeni stručni predmeti, pošto je praksa izuzetno važna za sva zanimanja ovog tipa. A u zavisnosti od izbora obrazovnog profila se razlikuje i broj stručnih predmeta koji su prisutni u nastavnom planu, ali se u toku se tri, to jest četiri 4 godine školovanja izučavaju i brojni opšti predmeti. Prema odredbama zvaničnog nastavnog programu koji iznosi pomenuto ministarstvo, osobe koje žele da završe neki smer u okviru turističke škole imaju obavezu da izučavaju kako srpski jezik i književnost, tako i strani jezik, matematiku i fizičko vaspitanje i to svake školske godine, bez obzira da li je u pitanju obrazovni profil III ili IV stepena. Takođe se izučavaju i istorija, računarstvo i informatika, hemija, geografija i likovna kultura, kao i fizika, sociologija, biologija i muzička umetnost, ali i ustav i pravo građana, biologija i filozofija. Među stručnim predmetima je svakako zastupljena higijena sa zdravstvenim vaspitanjem, odnosno osnovi turizma i ugostiteljstva, kao i ekonomika i organizacija preduzeća, a tusu još i stručni predmet sa praktičnom nastavom koji se razlikuju u zavisnosti od programa za konkretan obrazovni profil. Svakako je u nastavnom programu za većinu njih prisutan i predmet turistička geografija, odnosno poznavanje robe i marketinga u turizmu, hotelijerstvo i mnogi drugi. Verska nastava ili građansko vaspitanje su obavezan izborni predmet, a što znači da svaki učenik na početku konkretne školske godine ima obavezu da izabere jedan od njih.

Važno je da naglasimo da srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu pruža priliku da praktičnu nastavu koja je za ove obrazovne profile izuzetno važna, oni obavljaju u hotelima širom naše zemlje, odnosno u restoranima i drugim institucijama koje su kompetentne, a budući da sa njima ima vrlo uspešnu saradnju. Što se tiče literature koju koristimo, podrazumeva se da je ona u potpunosti akreditovana i dozvoljena od strane Ministarstva za unapređenje obrazovanja, tako da će svi đaci imati prilike da se na najbolji mogući način kvalifikuju za obavljanje polsa koji predviša konkretan obrazovni profil, a koji turistička škola ima u zvaničnoj ponudi.

Profili - Turistička škola

Oblast kulinarstva postaje sve interesantnija i produktivnija usled popularizacije koju je doživela pre svega usled brojnih emisija i reportaža koje se emituj...

PROČITAJTE VIŠE

Ugostiteljski tehničar je stub svakog ugostiteljskog objekta. On organizuje rd ostalih zaposlenih u ugostiteljskom objektu, planira akcije, oganizuje prosleve...

PROČITAJTE VIŠE

Turizam je jedna od retkih privrednih grana koja i u uslovima ekonomske krize i recesije, koja je zastupljena kako u našoj zemlji tako i na globalnom nivou, do...

PROČITAJTE VIŠE
Top