Srednja škola Sveti Arhangel

Srednja škola Sveti Arhangel – Dobro došli

Dobro došli u školu koja će Vam omogućiti sticanje kvalitetnog i individualno prilagođenog obrazovanja. Resursi kojima raspolažemo, kao i naši profesori sa dugogodišnjim iskustvom u obrazovnom sistemu Republike Srbije, omogućiće Vam podizanje nivoa obrazovanja i osposobljavanje za rad u struci u skladu sa obrazovnim profilom za koji ste se opredelili, odnosno upis odgovarajućeg fakulteta.

O Školi

Škola je akreditovana Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije br. 022-05-00006/2013-03, od 21.08.2013. godine, što za posledicu ima potpuno izjednačenje diplome naše Škole, sa diplomama ostalih škola bez obzira na to da li se radi o privatnim ili državnim školama. Rad Škole u potpunosti je usklađenom sa pozitivno – pravnim propisima Republike Srbije. Ono što čini našu Školu prepoznatljivom u obrazovnom sistemu Republike Srbije, je kvalitet obrazovanja koji proističe iz kvaliteta nastavnih sredstava, praktičnih znanja do kojih se dolazi saradnjom sa našim partnerima i kvaliteta našeg nastavnog osoblja, kao i niski troškovi školovanja u odnosu na ostale škole iz našeg obrazovnog sistema. Kvalitet obrazovanja koje se stiče u našoj Školi, našim polaznicima garantuje poptupnu osbosobljenost za rad u struci koju su stekli nakon završetka odgovarajućeg obrazovnog profila, kao i lako upisivanje željenog fakulteta i kvalitetno studiranje . Znamo da je ekonomska situacija u društvu teška, te smo usled toga nastojali, da troškove školovanja što više smanjimo, kako bismo omogućili što lakše školovanje, svima onima koji žele da se školuju u našoj školi. Na prvom mestu su nam učenici, sve ostalo u našoj Školi, podređenoj je njihovom obrazovanju i interesima. Učenicima smo stalno na raspolaganju, tu smo da rešimo svaki njihov problem i omogućimo im sticanje diplome, koja će biti potkrepljena znanjem i kvalitetom. Svi naši profesori imaju staž u obrazovanju koji se meri decenijama, te usled toga ne sumnjamo u njihovu stručnost i kvalitet prenosa znanja na učenike. Međutim, iskustvo nije prepreka da se u nastavi koriste moderni pristup i metodi zasnovani na naučno – tehnološkom razvoju u oblasti obrazovanja. Takođe naši partneri kod kojih se sprovodi sticnje praktučnih znanja, su pravna lica i preduzetnici, koji su lideri u svojim profesijama. Škola je potpuno osposobljena, u tehničkom i kadrovskom smislu, za odvijanje kako redovnog tako i vanrednog obrazovanja u Školi. Sedište škole je u Kragujevcu u ul. dr. Zorana Đinđića br. 24.

Koji vidovi Školovanja su kod nas prisutni?


Vanredno školovanje koje obuhvata:

o Prekvalifikaciju - pruža mogućnost promene obrazovnog profila posle završene bilo koje srednje škole u četvorogodišnjem trajanju.

o Dokvalifikaciju - pruža mogućnost promene obrazovnog profila posle završene škole u trogodišnjem trajanju i prelazak na viši stepen stručne spreme.

o stručno osposobljavanje - sticanje stručne spreme nakon završene osnovne škole,

Redovno školovanje:

o Omogućava sticanje diplome nakon završetka izabranog obrazovnog profila redovnim održavanjem nastave u prostorijama Škole, u skladu sa nastavnim planom i programom za izabrani obrazovni profil, odobrenim i utvrđenim od strane nadležnog Ministarstva.

Profesori su kako redovnim tako i vanrednim učenicima na stalnom raspolaganju, pri čemu se komunikacija sa njima može odvijati osim usmeno i telefonom i modernim sredstvima komunikacije (Skype, Facebook, mail….).

Udžbenike odobrene od strane nadležnog Ministarstva, našim učenicima, obezbeđujeme Škola, uz saradnju i konsultaciju profesora.

· Učešće u projektima i edukativnim radionicama
· Akcenat se stavlja na aktivnu i interdisciplinarnu nastavu.
· Školski psiholog, za prevenciju i rešavanje problema učenika
· Video nadzor i služba obezbeđenja
· Saradnja sa brojnim prestižnim institucijama i aktivno uključivanje učenika u njihov rad
· Tematske ekskurzije
· Nema limita vezanog za godine polaznika prilikom upisa, pošto škola vrši sve potrebne prekvalifikacije, dokvalifikacije i pruža mogućnost vanrednog školovanja
· Za sve obrazovne profile škola je akreditovana, a u nastavi se stečena znanja uspešno povezuju sa praktičnim radom. Time se postiže jednostavno uključivanje u svet posla.
· Rad u malim odeljenjima, koji omogućava maksimalnu posvećenost svakom učeniku i prilagođavanje njegovoj ličnosti i individualnim sposobnostima
· Nastavni plan i programski sadržaji osmišljeni su tako da omogućavaju uspešan nastavak školovanja na bilo kom državnom ili privatnom fakultetu

Naši profili

Škola poseduje akreditaciju za sledeće obrazovne profile:

· u području rada ekonomija, pravo i administracija za obrazovni profil Ekonomski tehničar u četvorogodišnjem trajanju, U okviru obrazovnog profila ekonomski tehničar, učenici stiču znanje, koji nije isključivo teoretskog tipa, koje će im omogućiti adekvatan i kvalitetan rad na radnom mestu koje siu ozabrali ili nastavak školovanja na odgovarajućem fakultetu. Akcenat kod ovog obrazovnog profila je na sticanju praktičnih znanja, jer smo svesni da u sadašnjim društvenim i privrednim okolnostima, znanje je uvek ispred diplome, te smo i naš rad u okviru ovog obrazovnog profila prilagodili ovim poslovnim trendovima.

· u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam za obrazovni profil Turistički tehničar u četvorogodišnjem trajanju. U okviru obrazovnog profila turistički tehničar, kao i kod prethodno navedenog obrazovnog proila, akcenat je takođe na sticanju praktičnih znanja. Svesni smo toga da je turizam društvena delatnost, koja je u stalnoj progresiji, i čak i u ovim teškim ekonomskim uslovima nudi zaposlenje, te je naša želja da naši polaznici što bolje opremljeni za ovu vrstu zanimanja izađu iz naše Škole, kako bi što lakše došli do zaposlenja, odnosno kako bi nastavili školovanje u nekoj visokoškolskoj ustanovi.

Škola je potpuno tehnički i kadrovski opremljana za sticanje obrazovanja u okviru oba ova profila, što je i potvrđeno Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije br. 022-05-00006/2013-03, od 21.08.2013. godine.

Saznajte više >>


Korisni linkovi
Povežite se sa nama
Najnovije vesti:
 • 10 saveta za uspeh u srednjoj školi

  Objavljeno: ponedeljak 23rd novembar, 2015

  Za uspeh u srednjoj školi preporučuje se usvajanje jednostavnih veština i navika, od kojih su neke veoma važne i za budući uspeh na fakultetu, radnom mestu, za uspeh u životu. Osobe koje ih poseduju probleme rešavaju brže i efikasnije, ostaje […]

 • Škole u Kini – od crvene marame do partijske knjižice

  Objavljeno: četvrtak 28th maj, 2015

  Nastavljamo upoznavanje sa interesantnim pojedinostima školovanja u dalekim zemljama i predstavljamo obaveze i navike učenika u Kini, Izraelu i na Novom Zelandu. Za razliku od uobičajene prakse, u Kini su javne škole elitne, finansirane od strane države i sa brojnim […]

 • O školama u Indiji, Japanu, Saudijskoj Arabiji…

  Objavljeno: utorak 12th maj, 2015

  Kontakti sa pripadnicima različitih kultura odlika su savremenih komunikacija. Iznenađujuće sličnosti ili razlike često su rezultat navika stečenih upravo u školi, pa je interesantno upoznati se sa pravilima uz koja se obrazuju i vaspitavaju mladi u drugim zemljama sveta. Krenimo […]

Prijatelji sajta
Pratite nas na fejsbuku