Ekonomski tehničar

Trajanje školovanja je 4 godine i po položenoj maturi, stiče se zvanje - Ekonomski tehničar. Učenici se osposobljavaju za rad u raznim kompanijama, bankama, vladinim organizacijama, osiguravajućim društvima, investicionim fondovima, mogu i da osnivaju sopstvena preduzeća itd. Cilj nastavnog plana i programa je da učenici steknu sposobnosti vezane za ekonomiju, organizaciju i menadžment preduzeća, savremenu poslovnu korespondenciju , poslovnu informatiku itd. U toku školovanja, izučavaju se predmeti usko povezani sa strukom, dva jezika, kao i opšti predmeti. Praksa se obavlja u u državnim ustanovama i privatnim firmamagde se učenici upoznaju sa obavljanjem ekonomskih poslova, prikupljanjem i analiziranjem podataka, praćenjem ekonomskih trendova, ekonomskom propagandom itd.*

Učenici sa diplomom ekonomskog tehničara su osposobljeni da obavljaju sve vrste knjigovodstvenih, komercijalnih, računovodstvenih i blagajničkih poslova. Pored toga, sposobni su da vode poslovnu komunikaciju, sastavljaju godišnje izveštaje itd.Odlikuje ih savesnost i odgovornost u obavljanju poslova, spremnost na timski rad,tačnost, ažurnost, sistematičnost i dobre komunikacijske sposobnosti.

U saradnji sa drugim privatnim srednjim školama u Srbiji kod nas možete predati dokumentaciju za ovaj obrazovni profil.

Plan i program za ekonomskog tehničara

Opšte obrazovni predmeti

Preuzmite program opšteobrazovanih predmeta za smer Ekonomski tehničar (PDF)

Stručni obrazovni predmeti

Preuzmite program stručnih predmeta za smer Ekonomski tehničar (PDF)

Ekonomski tehničar - Predmeti po godinama:

1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Istorija
4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
5. Matematika
6. Računarstvo i informatika
7. Ekologija
8. Hemija
9. Osnove ekonomije
10. Poslovna ekonomija
11. Računovodstvo
12. Savremena poslovna korespodencija
13. Izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Istorija
4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
5. Matematika
6. Osnovi ekonomije
7. Poslovna ekonomija
8. Računovodstvo
9. Savremena poslovna korespodencija
10. Ekonomska geografija
11. Komercijalno poznavanje robe
12. Izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Sociologija
4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
5. Matematika
6. Osnovi ekonomije
7. Poslovna ekonomija
8. Računovodstvo
9. Ustavno i privredno pravo
10. Statistika
11. Monetarna ekonomija i bankarstvo
12. Poslovna informatika
13. Izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
4. Matematika
5. Osnovi ekonomije
6. Poslovna ekonomija
7. Računovodstvo
8. Ustavno i privredno pravo
9. Monetarna ekonomija i bankarstvo
10. Marketing
11. Poslovna informatika
12. Izborni predmet (Veronauka ili Građansko vaspitanje)

Preuzmite spisak predmeta po godinama:

Top