Privatna srednja ekonomska škola

Čini se da gotovo svako ko ima bilo koje zvanje ekonomske struke vrlo lako može u današnje vreme da nađe zaposlenje, tako da uopšte ne treba da čudi što je smer ekonomski tehničar, koji primarno srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu ima u ponudi, zapravo jedan od najčešće traženih. A tim pre, što naša institucija svim zainteresovanim kandidatima nudi ne samo redovno školovanje, već i mogućnost da se odluče za vanredno školovanje, to jest da kroz postupak prekvalifikacije i dokvalifikacije ili promene zanimanje koje su stekli ili da steknu zvanje višeg nivoa.

Najpre je važno da naglasimo da svako ko je zainteresovan za ma koje zanimanje iz ove struke ima mogućnost da se opredeli za jednu od navedenih opcija, te naglašavamo da je prijava za one učenike koji su se odlučili za redovno školovanje otvorena sve do 31. avgusta i to za narednu školsku godinu, dok je u toku cele godine otvorena mogućnost za prijavu, kada je u pitanju vanredno školovanje, to jest dokvalifikacija ili prekvalifikacija.

Takođe je naročito bitno i da svi zainteresovani kandidati znaju da srednja škola “Sveti Arhangel”, Novi Sad ostvaruje uspešnu saradnju sa brojnim ekonomskim školama širom naše zemlje, tako da apsolutno svako ima mogućnost da izvrši konsultacije za mnogobrojne obrazovne profile, a koje ove škole imaju u svom redvnom programu. Tako da kandidati, osim što mogu da steknu diplomu za zvanje ekonomski tehničar, isto tako imaju mogućnosti i da se školuju za zanimanje finansijski tehničar, odnosno službenik u bankarstvu i osiguranju, te je otvorena mogućnost i za sticanje zvanja finansijskog tehničara, dok ekonomska škola ima i mnoge druge smerove. A to ustvari znači da svi zainteresovani kandidati imaju mogućnost i da steknu zvanje finansijski administrator, te je otvorena mogućnost i za sticanje zvanja komercijaliste, odnosno terenskog komercijaliste. Svakako, za bilo koje zanimanje da kandidati žele da steknu diplomu u oblasti ekonomije, sa sigurnošću tvrdimo da će im naša institucija to omogućiti.

Naša je obaveza da pomenemo i to da su u nastavnom programu, a koji poštuje ne samo naša škola, nego i sve ekonomske u celoj zemlji, zastupljeni i stručni, ali i opšteobrazovni predmeti, te je najpre fokus završnih godina, a bez obzira da li je u pitanju zvanje trećeg ili četvrtog stepena, odnosno specijalizacija, stavljen na praksu. Zahvaljujući činjenici da srednja škola “Sveti Arhangel”, u Novom Sadu ima, takođe i uspešnu saradnju sa brojnim pravnim licima širom naše zemlje, to će svi kandidati imati prilike da praktičan deo nastave pohađaju u takvim institucijama, čime će oni steći praksu koja može da se tretira kao vrlo kvalitetna, budući da su u pitanju one institucije koje su dokazano dobre u svom poslu.

akođe bi trebalo da znate i da postoji pravno validno rešenje zavedeno pod brojem 205/2016, koje je izdato od strane Privrednog suda, 09.11.2016. godine i kojim je upravo naša institucija u ovom gradu ovlašćena za obavljanje svih programa koji su precizno navedeni, tako da će svako po završetku odabranog tipa nastave u okviru određenog profila da stekne pravno validnu diplomu. A samim tim što je u pitanju dokument koji je, sa zakonskog stanovišta apsolutno ispravan, to znači da kandidati imaju mogućnost ne samo da ga upišu u radni dosije, već isto tako mogu i da ga prilože prilikom upisivanja na bilo koju višu školu ili fakultet, a koji oni lično odaberu, ukoliko žele da nastave školovanje.

Inače, od opšteobrazovnih predmeta su zastupljena ona četiri obavezna, kao i u svim ostalim srednjim školama, a što se odnosi kako na srpski jezik i književnost, odnosno strani jezik, tako i na matematiku i fizičko vaspitanje. A tu su svakako i predmeti istorija, ekologija i hemija, zatim sociologija, te računarstvo i informatika. U principu, opšteobrazovni predmeti variraju od smera do smera, a to isto se odnosi i na stručne predmete, pa tako na primer za smer ekonomski tehničar se podrazumeva izučavanje osnova ekonomije, računovodstva i poslovne ekonomije, ali i savremene poslovne korespondencije. U redovnom nastavnom programu, koga se i srednja škola “Sveti Arhangel”, Novi Sad pridržava su i predmeti monetarna ekonomija i bankarstvo, odnosno statistika, marketing i ekonomska geografija, a zatim i komercijalno poznavanje robe, poslovna informatika i poslovna ekonomija. Sa druge strane, smer finansijski tehničar podrazumeva od stručnih predmeta svakako poslovnu informatiku, potom osnove ekonomije i poslovnu ekonomiju, kao i statistiku i pravo, te je takođe zastupljeno i računovodstvo i savremena poslovna korespondencija, a zatim i poslovne finansije. Predmeti javne finansije i finansijsko poslovanje, te ekonomska geografija su isto tako zastupljeni u nastavnom programu za ovaj obrazovni profil, a tu je i devizno i carinsko poslovanje, kao i predmeti osiguranje, finansijsko i bankarsko poslovanje. Sasvim jasno, opšteobrazovni predmeti su manje - više slični, ali ima i onih posebno usko stručnih za konkretne obrazovne profile, tako da će svaki zainteresovani kandidat od strane naše škole da dobije jasan nastavni program i biće obavešten o predmetima koji se izučavaju u okviru nastave za konkretno zanimanje. Isto kako se podrazumeva i da za vreme sve tri ili četiri godine, a u zavisnosti od izbora pojedinačnog kandidata vezano za obrazovni profil, on ima obavezu da pohađa nastavu i iz obaveznog izbornog predmeta, a što je u ovom slučaju ili verska nastava ili građansko vaspitanje.

Svakako naglašavamo i to da srednja škola “Sveti Arhangel”, u Novom Sadu u ponudi ima najpre redovno školovanje i to za smer ekonomski tehničar, a takođe postoji mogućnost i da svako ko je zainteresovan odabere vanredno školovanje za bilo koji drugi smer iz ekonomske struke.

Ekonomska škola nudi i mogućnost prekvalifikacije, što znači da neko ko je stekao diplomu za zanimanje trećeg ili četvrtog stepena u okviru bilo koje oblasti, ima mogućnost da se prekvalifikuje za neko drugo zanimanje, a koje je u istom rangu i spada u ekonomsku struku. Takođe postoji mogućnost i da svako ko je zainteresovan, a pritom ispunjava određene uslove, pristupi dokvalifikaciji, a koja je namenjena onim osobama koje imaju zvanje određenog nivoa, te koje žele da ga na najlakši mogući način unaprede, to jest da steknu zvanje četvrtog ili petog stepena.

Vrlo je važno i da svi kandidati koje zanima ekonomska škola budu upoznati sa činjenicom da srednja škola “Sveti Arhangel”, Novi Sad u potpunosti poštuje sve odredbe koje navodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, te da se svakako pridržava nastavnog programa.

PODELITE:

Profesori: Privatna srednja ekonomska škola

Profili: Privatna srednja ekonomska škola

Trgovinski tehničar

Nakon što kandidat bude stekao diplomu za zanimanje trgovinski tehničar, a budući da se radi o kvalifikaciji četvrtog stepena, on apsolutno ima pra…

Ocena
Cena: od 1500€
Ekonomski tehničar

Trajanje školovanja je 4 godine i po položenoj maturi, stiče se zvanje - Ekonomski tehničar. Učenici se osposobljavaju za rad u raznim kompanijama,…

Ocena
Cena: od 1500€