Četvrti stepen stručne spreme

Profili - Četvrti stepen stručne spreme

Oblast kulinarstva postaje sve interesantnija i produktivnija usled popularizacije koju je doživela pre svega usled brojnih emisija i reportaža koje se emituj...

PROČITAJTE VIŠE

Ugostiteljski tehničar je stub svakog ugostiteljskog objekta. On organizuje rd ostalih zaposlenih u ugostiteljskom objektu, planira akcije, oganizuje prosleve...

PROČITAJTE VIŠE

Turizam je jedna od retkih privrednih grana koja i u uslovima ekonomske krize i recesije, koja je zastupljena kako u našoj zemlji tako i na globalnom nivou, do...

PROČITAJTE VIŠE

Mogućnosti za zaposlenje osoba koje se kvalifikuju za zanimanje finansijski tehničar su izuzetno velike, pošto se taj radni profil zahteva u gotovo svim firm...

PROČITAJTE VIŠE

U savremenom poslovnom svetu je jedno od najzastupljenijih zanimanja, gotovo sigurno komercijalista. Svakako da postoje brojni razlozi zbog čega se sve više l...

PROČITAJTE VIŠE

Trgovinski tehničar, je u velikoj meri odgovoran za poslovne rezultate trgovinske firme u kojoj radi. Zadužen je za smišljanje strategije prodaje i odnos sa...

PROČITAJTE VIŠE

Trajanje školovanja je 4 godine i po položenoj maturi, stiče se zvanje - Ekonomski tehničar. Učenici se osposobljavaju za rad u raznim kompanijama, bankama...

PROČITAJTE VIŠE

Izuzev mogućnosti za redovno školovanje kako bi se stekla diploma za zanimanje građevinski tehničar za visokogradnju, ova obrazovna institucija zainteresova...

PROČITAJTE VIŠE

Kako posao za koji se tokom četiri godine školovanja kvalifikuje geodetski tehničar podrazumeva primarno rad na terenu, dok se nešto manji deo posla obavlja...

PROČITAJTE VIŠE

Farmaceutski tehničar u okviru svoga posla obavlja radnje vezane za pripremu i izdavanje lekova, manipulaciju materijama neophodnim za pripremu lekova, kontakt...

PROČITAJTE VIŠE

Kozmetički tehničar bavi se stručnom negom kože, lica kose i noktiju. Iako je najčešće cilj nege koju on sprovodi estetski, ona često ima i medicinski z...

PROČITAJTE VIŠE

Fizioterapeut radi sa zdravim i bolesnim ljudima. Njegov rad sa obolelilma za polsedicu treba da ima ublažavanje tegoba i posledica izazvanih prelomima, povred...

PROČITAJTE VIŠE

Posao laboratorijskog tehničara, obuhvata pre svega rad sa biološim materijalom, usled toga što je njegovo zadatak analiza toga materijala, bez obzira, da li...

PROČITAJTE VIŠE

Medicina i zdravstvo su oblast društvau koje je neophodno stalno ulaganje kako bi se produžio životni vek građana, smanjila smrtnost dece i odraslih iunapre...

PROČITAJTE VIŠE

Praktično je nemoguće da doktor stomatologije svoj posao obavlja bez profesionalnog asistenta, odnosno one osobe koja ima validnu diplomu za zanimanje stomato...

PROČITAJTE VIŠE

Mladi su najveći potencijal naše države i šansa ove države, za povećanje prosperiteta i blagostanja. Kažu da se čoveka ličnost u najvećoj meri formira...

PROČITAJTE VIŠE

Pedijatrijska sestra – tehničar obavlja poslove vezane za rad sa decom i njihovim zdravstvenim potrebama. Poslove iz svoje struke može obavljati u nekoj zdr...

PROČITAJTE VIŠE

Možda će nekome zvučati čudno što se od osoba koje žele da steknu diplomu za zanimanje zubni tehničar, obično traži da imaju naročitu sklonost ka umet...

PROČITAJTE VIŠE

Smatra se da je zanimanje babice jedno od, možda i najstarijih na teritoriji naše zemlje, jer postoje podaci da je pre više od sto godina uvršteno u zvanič...

PROČITAJTE VIŠE

Carinski tehničar – cetvrti stepen stručne spreme - dokvalifikacija poseban je vid profesionalnog i poslovnog usavršavanja za svakog polaznika koji je do t...

PROČITAJTE VIŠE

Među brojnim obrazovnim ustanovama ovog tipa, svakako se izdvaja i računarska gimnazija, budući da je školovanje u njoj prvenstveno namenjeno onim osobama k...

PROČITAJTE VIŠE

U našoj školi pored opšte i filološke, postoji i matematička gimnazija. Razlika u odnosu na prethodno pomenute je u akcentu koji se stavlja na prirodne nau...

PROČITAJTE VIŠE

U filološkoj gimnaziji u svima školama pa i u našoj Školi, akcenat je stavljen na učenje jezika.Pored predmeta koji za posledicu treba da imaju uspešno sa...

PROČITAJTE VIŠE

Opšta gimnazija predstavlja sredinu između gimnazije prirodno – matematičkog i društveno – jezičkog smera. U opštoj gimnaziji usavršavaju se i nadogr...

PROČITAJTE VIŠE

Iako je obrazovni profil elektrotehničar informacionih tehnologija relativno skoro uveden među zvanična zanimanja, čini se da tražnja za njim iz godine u g...

PROČITAJTE VIŠE

Još jedno od brojnih zanimanja u oblasti elektrotehnike koje je sve više traženo i od strane učenika i od strane poslodavaca, svakako je elektrotehničar pr...

PROČITAJTE VIŠE

Možda pojam bioinformatike i nije toliko poznat u našoj zemlji, ali je činjenica da se na globalnom nivou sve veća pažnja obraća na ovu vrlo zanimljivu na...

PROČITAJTE VIŠE

Uopšteno govoreći, svako ko stekne diplomu za obrazovni profil IV stepena, elektrotehničar elektronike, zapravo ima zaduženje kako da projektuje određene v...

PROČITAJTE VIŠE

Jedno od prilično traženih zanimanja u savremenom svetu je i administrator računarskih mreža, budući da kandidat koji bude stekao diplomu sa ovim zvanjem v...

PROČITAJTE VIŠE

Kako sve više savremenih automobila poseduje kompjutere u sebi, to se i javila potreba za otvaranje novog obrazovnog profila, u okviru koga se zainteresovana l...

PROČITAJTE VIŠE

Zanimanje pravnog tehničara, podrazumeva obavljnje administrativno – pravnih poslova. Navedene poslove, lice sa zanimanjem pravnog tehničara, može obavljat...

PROČITAJTE VIŠE

Tehničar vuče – peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija, se i u našoj, kao i u mnogim zemljama sveta bilo koja profesija na željeznici, na neki na...

PROČITAJTE VIŠE

Radi se o zanimanju koje je takođe deo korpusa zanimanja iz oblasi saobraćaja i to železničkog saobraćaja. Usko je povezano sa zanimanjem tehničara vuče....

PROČITAJTE VIŠE

Posao tehničara obezbeđenja podrazumeva obezbeđenje i čuvanje ljudi i imovine. Radi se o opasnom, odgovornom i fizički zahtevnom poslu. U vremenima u kojim...

PROČITAJTE VIŠE

Saobraćajno transportni tehničar – peti stepen stručne spreme – dokvalifikacija predstavlja obrazovni profil za sve polaznike u našoj školi, a možete...

PROČITAJTE VIŠE

Transport je delatnost privrede koja je u ekspanziji, usled sve veće povezanosti i međuzavisnosti proizvođača i potrošača iz različitih delova zemlje i s...

PROČITAJTE VIŠE

Tehničar zaštite od požara,je lice koje se preventivno i represivno bori protiv požara. Preventivni rad protiv požara ovo lice vršianalizim fizičko hemij...

PROČITAJTE VIŠE

Transportni komercijalista je osoba zadužena za administrativne poslove povezane sa železničkim, drumskim, vazdušnim i vodenim saobraćajem. Njegov posao se...

PROČITAJTE VIŠE
Top