Peti stepen stručne spreme

Profili - Peti stepen stručne spreme

Ovaj obrazovni profil, za cilj ima specijalizaciju kozmetičkih tehničara isključivo za estetiku. Naglasak je na sticanju praktičnih znanja, jer je za valjan...

PROČITAJTE VIŠE

Farmacija, doživljava stalni i ubrzani razvoj. Broj neizlečivih bolesti smanjuje se svakoga dana. Usled toga postoji stalna potražnja za novim kadrovima u ov...

PROČITAJTE VIŠE

Bolesti u vezi sa vidom i očima, produkt su savremenog doba i nezdravog načina života, koji za posledicu, ima stalni napor i naprezanje očiju. Tehničar za...

PROČITAJTE VIŠE

Ovaj obrazovni profil, u okviru petog stepena, sličan je kreatoru ženskih frizura. Savremeni trendovi, doveli su do toga, da i muškarci steknu potrebu za ule...

PROČITAJTE VIŠE

Naša škola je u okviru obrazovnih profila vezanih za peti stepen, otvorila i ovaj obrazovni profil. Ono što je specifično za ovu vrstu laboratorijskog tehni...

PROČITAJTE VIŠE

U našoj školi svesni smo neophodnosti specijalizacije medicinskih kadrova za određene vrste poslova. Usled toga smo prevideli između ostalog i ovaj smer u o...

PROČITAJTE VIŠE

U našoj školi sa radom u okviru petog stepena, počeo je sa radom i ovaj obrazovni profil. Kreator ženskih frizura, je specijalizovana vrsta frizera, koja ne...

PROČITAJTE VIŠE

Ovaj obrazovni profil uveden u našoj školi podrazumeva obuku medicinskog oosoblja, čii će osnovni zadatak biti rad sa radnicima. Medicinski tehničar za med...

PROČITAJTE VIŠE

Malingne bolesti su pošast koja je između ostalih, zadesila i našu zemlju. Njihovo rano otkrivanje za posledicu ima povećanje mogućnosti izlečenja. Usled...

PROČITAJTE VIŠE

U okviru opšte medicine, preduzimaju se mere i radnje, koje bismo mogli označiti kao radnje koje su zajedničke za bilo koju granu medicine. Radi se o standar...

PROČITAJTE VIŠE

Veličina našeg tržišta, t.j. njegova ograničenost, nameće potrebu za uvozom i izvozom, radi valjanog poslovanja firme i njenog rasta. Usled toga smo u okv...

PROČITAJTE VIŠE

Psihijatrija je jedna od najzahtevnijih oblasti medicine. Raditi sa ljudskom dušom, teško je i nezahvalno. Činjenica je da se broj psihički obolelih lgano p...

PROČITAJTE VIŠE

Sve veća međusobna povezanost između država, regiona i kontinenata, uslovila je potrebu za stalnim razvojem transporta. Taj transport usled stalnog razvoja...

PROČITAJTE VIŠE

U današnjem vremenu koje karakteriše globalizacija, za oblast saobraćaja, karakteristične su stalne promene i razvoj. Te promene nastupile su kako u oblsti...

PROČITAJTE VIŠE

Savremeni trendovi u medicini, nameću potrebu za stalnim usavršavanjem i specijalizacijom. Usled toga smo u našoj školi uveli mnoštvo profila, vezanih za s...

PROČITAJTE VIŠE

U oblasti medicine, kao jedne od najvažnijih delatnosti u društvu, ovaj poziv visoko se kotira. Tehničar za reanimaciju, anesteziju I intezivnu negu, je u ve...

PROČITAJTE VIŠE

Ovo zanimanje predstavlja nadogradnju znanja koje poseduje kuvar. Kuvar specijalista, u našoj školi, uči da priprema moderna jela dekorisana na moderan i ugo...

PROČITAJTE VIŠE

U okviru obrazovanja za ovo zanimanje, naši polaznici presvega stiču teorijska a potom i praktična znanja iz hirurgije. Posao po završetku obrazovanja na ov...

PROČITAJTE VIŠE

Lice koje se bavi ovim zanimanjem, na sebi nosi odgovornost, za siguran i bezbedan prevoz robe i outnika. On pregleda vagone iz železničke kompozivcije i utvr...

PROČITAJTE VIŠE

U okviru naše škole, otvorili smo i obrazovni profil vezan za peti stepen čiji je cilj, školovanje kadrova, koji će u okviri rastuće farmaceutske industri...

PROČITAJTE VIŠE

Sektor vezan za osiguranje je u stalnom rastu. Usled toga postoji stalna potreba za kadrovima koji će potpomoći i ispratiti taj rast. Procenitelj štete u osi...

PROČITAJTE VIŠE

Jedno od najhumanijih i najodgovornijih zanimanja, dobilo je prostora i kod nas u našoj školi preko ovog obrazovnog profila u okviru petog stepena. Vatrogasac...

PROČITAJTE VIŠE

Primena raznih vrsta zračenja u medicini, ima dve svrhe. Prva je dijagnostika bolesti, a druga lečenje bolesti zračenjem. Medicinski tehničar za rad u radio...

PROČITAJTE VIŠE

Tranfuzija krvi, je pstupak koji dovodi do spašavanje više hiljada života godišnje. Usled njegovog značaja i složenosti, neophodno je postojanje strunog i...

PROČITAJTE VIŠE

Porast interesovanja za kulinarstvo, i mogućnost brzog zaposlenja kao i potreba za usavršavanjem postojećih kadrova u ugostiteljstvu, doveo je do pojave ovog...

PROČITAJTE VIŠE

Proces starenja stanoništva uzeo je maha, kako u našoj zemlji, tako i u ostalim zapadnoevropskim zemljama. Istovremeno, dolazi do povećanja životnog veka. S...

PROČITAJTE VIŠE

Bankarski sektor je podležan stalnom razvoju, rastu i promeni. Usled toga je i potreba za usavršavanjem postojećih kadrova, kao i upošljavanje novih moderno...

PROČITAJTE VIŠE

Sve proizvodne i trgovinske firme, veliku pažnju poklanjanju robnom prometu usled toga što je valjani robni promet uslov za njihov opstanaki razvoj. Organizat...

PROČITAJTE VIŠE

Neurološki problemi, su uzročnici brojnih togoba i nelagodnosti, kod brojnih ljudi. Njihova detekcija, zahteva postojanje stručno obučenog kadra, koji će m...

PROČITAJTE VIŠE

Železnički saobraćaj je i dalje jedno od najpogodnijih i najpovoljnijih sredstava trasporta. Transportni komercijalista – specijalista, predstavlja nadogra...

PROČITAJTE VIŠE

Usled savremenog načina života, praćenog stresom, neredovnom i neodgovaraućom ishranom, postoji trend povečanja nefroloških oboljenja, od kojih je svakako...

PROČITAJTE VIŠE

Za uspešno poslovanje trgovinskih firmi, dobra dekoracija je jedan od uslova čije je ispunjenje neophodno. Aranžer u trgovini se brine o tom aspektu poslovan...

PROČITAJTE VIŠE

Tehničar vuče, ili u narodu mašinovođa, je jedno od najodogovornijih zanimanja u okviru železnice. Tehničar vuče specijalista, predstavlja jedan nov nivo...

PROČITAJTE VIŠE

Turizam je privredna delatnost koja uprkos krizi koja vlada u svetu i kod nas, doživljava stalni rast i razvoj. Takođe nesumljivo je da i u našoj zemlji, pos...

PROČITAJTE VIŠE

Oblast knjigovodstva je jedna od najzahtevnijih oblasti u privrednom životu svake zemlje. Situacija nije mnogo različita ni kod nas. Propisi vezani za knjigov...

PROČITAJTE VIŠE

Lokalna samouprava, tj. njeno uspešno funkcionisanje, u velikoj meri zavisi od uspešnog funkcionisanja mesne kancelarije. Uspešno funkcionisanje mesne kancel...

PROČITAJTE VIŠE

avremeni svet nezamisliv je bez mobilnosti. Uslov za mobilnost je posedovanje vozačke dozvole. Uslov za sticanje vozačke dozvole, je sticanje znanja od strane...

PROČITAJTE VIŠE

Menadžment, je jedan od uslova, čije je ispunjenje neophodno radi opstanka i razvoja svake firme. Trgovački menadžment je danas posebno bitan. On podrazumev...

PROČITAJTE VIŠE

Dečji životi su blago koje nikada ne sme biti ugroženo, niti izgubljeno. Rad sa decom predtavlja rad sabudućnošću, i stoga je zahtevan i naporan, dok je r...

PROČITAJTE VIŠE

Potreba za stalnim usavršavanjem i napredovanjem zdravstvenih radnika, iznedrila je ovaj brazovni profil, na petom stepenu kod nas. Usled životnog stila, stre...

PROČITAJTE VIŠE

Bez njih ne može ni jedna firma valjano funkcionisati. Osim što asistiraju rukovodiocima, i brinu o ispunjivanju njihovih planiranih obaveza, oni prosleđuju...

PROČITAJTE VIŠE

Živimo u vremenu prepunom bezbednosnih rizika, te se usled toga i potreba na tržištu za ovim kadrovima stalno povećava. Usled toga smo odlučili da u okviru...

PROČITAJTE VIŠE

Izvršenje sudskih presuda u zakonskom roku i na efikasan način je jedan od najvećih problema našeg sudstva. Taj problem se da eliminisati samo uvođenjem no...

PROČITAJTE VIŠE

Ovo zanimanje, je nadogradnja znanja koje stiče konobar nakon završetka odgovarajuće srednje škole. U našoj školi u okviru ovog obrazovnog profila, vrši...

PROČITAJTE VIŠE

Otorinolaringologija, je oblast medicine koja za svoj predmet proučavanja ima uho, grlo, nos, kao i bolesti povezane sa njima. Tehničar u ovoj oblasti, je zad...

PROČITAJTE VIŠE
Top