Sistem vanrednog školovanja u srednjoj stručnoj školi „Sveti Arhangel“

Mada na teritoriji glavnog grada Vojvodine radi veliki broj srednjih škola, što privatnih, što državnih, među njima postoji jedna koja se kvalitetom nastave i pristupačnim cenama izdvaja u odnosu na ostale! A uz to je srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad smeštena na idealnoj lokaciji, na Trgu Marije Trrandafil broj 14, tako da se u njenoj neposrednoj blizini nalazi i sam centar ovog grada, te je ona vrlo lako dostupna svima koji su zainteresovani za vanredno školovanje.

Dana 09. novemra 2016. godine je Privredni sud doneo rešenje pod brojem 205/2016, a u kome je jasno navedeno da je ova srednja škola u potpunosti ispunila sve zakonom predviđene zahteve, te da joj je pomenutim rešenjem dozvoljeno da obavlja kako redovno, tako i vanredno školovanje za sve zainteresovane kandidate, odnosno da sprovodi proces dokvalidikacije i prekvalifikacije, te uporedno školovanje. U skladu sa važećim propisima, a koje predviđa Zakon o osnovama sistema obrazovanja, objavljenim u brojevima 72/09 i 52/11 Službenog glasnika Republike Srbije, odnosno prema onima koje određuje zvanični Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju, a koji je zvanično objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 55/2013, se i odvija nastava u okviru ove obrazovne instuticije, čime se u potpunosti poštuju i sva pravila koja navodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Šta je to vanredno srednje obrazovanje?

Vanredno školovanje je namenjeno svim kandidatima koji nisu upisani u neku drugu srednju školu, a imaju minimalno 17 godina. Isto tako, ovaj vid obrazovanja može da pohađa svako ko ispunjava navedeni zahtev, bez obzira da li je pre toga završio neku srednju školu ili ne, odnosno nevezano za to da li je imao prilike da prethodno završi barem neki razred konkretne srednje škole, budući da je osnovni zahtev koji se pred sve zainteresovane stavlja vezan za minimum završenu osnovnu školu.

U zavisnosti od toga da li je neki kandidat pre toga završio srednju školu, to jest neki razred bilo koje srednje škole ili ne, zavisi i dokumentacija koja se zahteva prilikom upisa, odnosno postupak upisa koji predviđa srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu, a kada je u pitanju vanredno školovanje.

Bez obzira u koju grupu da spadaju, svi zainteresovani najpre imaju mogućnost da se prijave za pohađanje nastave, a to mogu da učine na nekoliko načina. Uz mogućnost da se prijave preko telefona naše institucije, odnosno da dođu ličnu u prostorije škole i na taj način izvrše prijavu, oni isto tako mogu i da popune kontakt formu koja je navedena na zvaničnom sajtu ove škole ili, pak da pošalju mejl sa potrebnim informacijama.

Pošto budu izvršili prijavu, biće i zvanično organizovan upis, a tada se zahteva da svi kandidati dostave potrebnu dokumentaciju. Svaki onaj kandidat koji je navršio 17 godina, a pre toga je imao prilike da stekne diplomu neke srednje škole, te želi da izvrši ili prekvalifikaciju za neko zanimanje po izboru ili da se u okviru već stečenog zanimanja dokvalifikuje, ima obavezu da dostavi izvod iz matične knjige rođenih, te uverenje o državljanstvu, odnosno diplomu konkretne srednje škole. Naglašavamo da on dostavlja ili overene fotokopije svih navedenih dokumenata ili originale, a samo je za dokaz o državljanstvu navedeno ograničenje da dokument ne sme da bude stariji od 6 meseci.

Upis učenika na vanredno školovanje

Kada bude bio organizovan upis, svi kandidati su obavezni da prilože i fotokopiju ličnog dokumenta sa fotografijom (lična karta, vozačka dozvola ili pasoš), kao i originalan dokument na uvid. Važno je i da svaki kandidat koji poseduje čipovan lični dokument ima dužnost da se u potpunosti pridržava pravila koje je vezano za njegovo korišćenje, a što znači da mora da ga očitanog ima u tom trenutku. Zatim srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad organizuje Komisiju nastavničkog veća, koja ima dužnost da uporedi nastavni plan za konkretni obrazovni profil sa predmetima koje je taj kandidat položio za vreme prethodnog školovanja, a kada nastoji da utvrdi da li postoje oni koje nije položio, a koji postoje u zvaničnom nastavnom programu za konkretan obrazovni profil. Tom prilikom se i donosi odluka koji se predmeti tom kandidatu priznaju, a koji ne, odnosno koje od njih će morati da polaže ukoliko želi da se prekvalifikuje ili dokvalifikuje. A nakon toga će direktor ove institucije da donese zvaničnu odluku, kao i rešenje o ispitima koje taj kandidat mora da polaže i koje će mu biti isporučeno u jasno definisanom roku.

Sa druge strane su oni kandidati koji svakako imaju više od 17 godina, a koji su završili samo osmogodišnju školu. Od njih se zahteva da prilikom upisa dostave svu već pomenutu dokumentaciju, stim da umesto diplome srednje škole, oni imaju obavezu da dostave svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, odnosno original ili overenu kopiju tog dokumenta. Kada je u pitanju vanredno školovanje za ove kandidate, oni imaju obavezu da polažu sve predmete koji su navedeni nastavnim programom za konkretni obrazovni profil za koji žele da se kvalifikuju.

Polaganje ispita

Srednja škola “Sveti Arhangel” organizuje ispitne rokove prema tačno utvrđenim pravilima, a u skladu sa odredbama zvaničnog Pravilnika o polaganju ispita i Statuta ove institucije i to svakog meseca.

Svaki kandidat može da se prijavljuje za polaganje u svakom ispitnom roku, stim da je navedeno da u jednom ispitnom roku može da prijavi najviše 5 ispita koje želi tom prilikom da polaže.

Napominjemo da se svi ispiti polažu pred zvaničnom komisijom koju formira srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad, te da svaki kandidat koji položi sve ispite koje zahteva konkretan obrazovni profil stiče zvanično priznatu diplomu. Ne samo njeno izdavanje, već i izdavanje svih ostalih dokumenata se beleži u Matičnu knjigu ove škole, a sa posebnom pažnjom se vodi i evidencija za svakog pojedinačnog kandidata u Registru učenika.

Šta po završetku vanrednog školovanja?

Nakon što bude stekao diplomu za konkretni obrazovni profil, svaki kandidat može da zahteva da mu ona bude upisana u radnu knjižicu i to u skladu sa pravilima koja navodi važeći zakon.

Isto tako, ako želi, on ima pravo i da priloži tu diplomu prilikom polaganja prijemnog ispita za bilo koju višu školu, odnosno fakultet na teritoriji naše zemlje, uzevši u obzir da je sa zakonskog i pravnog stanovišta taj dokument u potpunosti priznat.

Koji su sve obrazovni profili u ponudi?

Osim što kandidati mogu da se školuju u oblasti medicine i ekonomije, te da se prekvalifikuju, odnosno dokvalifikuju za zanimanje medicinska sestra - vaspitač, farmaceutski tehničar ili ekonomski tehničar, odnosno za zanimanje pedijatrijska sestra - tehničar, laboratorijski tehničar ili medcinska sestra - tehničar, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu im nudi mogućnost da odaberu i neko zanimanje u oblasti administracije, elektrotehnike, turizma ili saobraćaja, građevinarstva ili drugih oblasti, budući da vršimo dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za gotovo sve obrazovne profile koji postoje. A zahvaljujući saradnji koju ostvarujemo sa velikim brojem srednjih škola u zemlji, svima koji su zainteresovani pružamo mogućnost i da prisustvuju stručnim konsultacijama za različite obrazovne profile.

Sve osobe koje zanima vanredno školovanje bi trebalo da znaju i to da su profesori koji čine stručni tim naše institucije uvek raspoloženi da izađu u susret njihovim zahtevima, tako da konsultacije po potrebi mogu da organizuju i putem modernih sredstava komunikacije, a sve sa ciljem da zainteresovanim kandidatima pruže mogućnost da u što kraćem roku dobiju sve potrebne informacije i pomoć oko pripreme ispita.

Na svako pitanje koje možda imate, a koje se odnosi na vanredno ili uporedno školovanje, kao i na postupak dokvalifikacije ili prekvalifikacije, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu i njen stručni tim će u najkraćem mogućem roku da vam odgovore! Mi smo tu da vam ponudimo visok kvalitet obrazovanja, a po cenama kojima ćete biti i više nego zadovoljni, uzevši u obzir da se svrstavaju među najpovoljnije u celoj zemlji!

PODELITE: