Da li je omogućeno online polaganje ispita?

Ne može se osporiti da su računari pronašli primenu u skoro svim sferama života, a kako se i oblast obrazovanja neprekidno usavršava, to su informacione tehnologije svoje mesto našle i u toj oblasti.

Korišćenje računara u okviru vanredne nastave, odnosno uporednog školovanja, ali i u domenu prekvalifikacije i dokvalifikacije je sve više zastupljeno, a sa osnovnim ciljem da kandidatima značajno olakša sticanje diplome za željeno zanimanje.

Svakako i srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu vodi računa o neprekidnom unapređivanju usluga za koje je specijalizovana, tako da kandidati koji su zainteresovani za bilo koji tip edukacije od ponuđenih imaju priliku da računare koriste u različitim prilikama.

Na koji način se informacione tehnologije koriste u oblasti obrazovanja

Najčešće se računari u domenu obrazovanja koriste za realizaciju kurseva na daljinu, ali i za komunikaciju između konkretne obrazovne institucije, to jest njenih zaposlenih i pojedinačnog kandidata.

Od institucije do institucije će zavisiti i u kom domenu je dozvoljeno korišćenje računara, ali se oni najčešće primenjuju za održavanje internet kurseva, odnosno za proveru znanja u određenoj oblasti, a kada je dostupna samo takva vrsta ispitivanja.

Svaki kandidat koji želi da pristupi pohađanju nastave na daljinu, to jest ko ima potrebu da računar koristi u olasti obrazovanja, svakako ima obavezu da uređaju koji će u tu svrhu koristiti omogući i stabilnu vezu sa internetom.

Vanredno školovanje i informacione tehnologije

Budući da je način na koji se vanredno školovanje organizuje potpuno drugačiji od onoga koji se primenjuje u okviru redovnog, neretko se kandidati koji su za to zainteresovani obraćaju osoblju naše škole sa pitanjem da li je omogućeno online polaganje ispita. A to se, svakako odnosi i na uporedno školovanje, koje se sprovodi po sličnom principu kao i vanredno, stim da je primarno namenjeno redovnim učenicima muzičke škole ili, pak onima koji pohađaju, recimo baletsku školu, ali i ma koju drugu, te imaju želju da polaganjem određenih ispita istovremeno steknu diplomu za neko zanimanje koje srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad ima u svojoj trenutnoj ponudi.

Kako je naša škola od strane nadležnih institucija Republike Srbije akreditovana za proces prekvalifikacije, kao i dokvalifikacije za različite obrazovne profile, te ima dozvolu da organizuje i uporedno školovanje, odnosno vanrednu nastavu, to ujedno podrazumeva i da ona ima obavezu da se u potpunosti pridržava pravila koja se odnose i na način organizovanja ispita.

Da li je omogućeno online polaganje ispita?

Ako imate na umu da se određeni ispiti sastoje od dva dela, to jest usmenog i pismenog, onda se odgovor na pitanje da li je omogućeno online polaganje ispita gotovo logično nameće, te glasi da nije dozvoljeno polaganje ispita na ovaj način.

Razlog za to je jednostavan: srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu maksimalno vodi računa o kvalitetu procesa dokvalifikacije ili prekvalifikacije, kao i uporednog ili vanrednog školovanja, a ako bi dozvolila zainteresovanim kandidatima da polažu ispite na ovaj način, ona bi gotovo sigurno dovela u pitanje kvalitet programa koje ima u ponudi.

Da pojasnimo - profesor koji je dužan da vodi računa o pravilnom sprovođenju ispita, a koji ima obavezu da lično bude prisutan u učionici za vreme polaganja njegovog pismenog dela, svakako vodi računa o ponašanju svakog prisutnog. Takođe on treba da povede računa i o nepravilnostima koje mogu tom prilikom da se jave, budući da je njegova obaveza da ih odmah po uočavanju otkloni, a u smislu da je njegova dužnost da svakog kandidata koji možda pokuša da prepisuje ili na bilo koji drugi način ometa polaganje, odmah udalji iz prostorije. Upravo je to i jedan od primarnih razloga zbog čega je odgovor na pitanje da li je omogućeno online polaganje ispita negativan.

Preciznije rečeno, kvalitet polaganja ispita preko interneta bi svakako bio doveden u pitanje, a to se u potpunosti kosi sa načinom poslovanja pomenute obrazovne institucije!

Na svako pitanje koje zainteresovani imaju vezano za princip polaganja ispita, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ima odgovor! Pozovite nas kako bismo rešili sve nedoumice koje u vezi sa ovom temom imate!

PODELITE: