Na koji način funkcioniše vanredno srednje obrazovanje?

Da bi svako ko je zainteresovan za vanredno obrazovanje bio upoznat sa načinom na koji se ta vrsta edukacije sprovodi, te da bi mogao da donese odluku da li ta vrsta nastave ispunjava sve zahteve koje on ima, svakako mora do detalja da bude upoznat sa načinom na koji način funkcioniše vanredno srednje obrazovanje.

Pre toga moramo da naglasimo da je u ptanju vrsta edukacije koja je u savremenom svetu dostupna praktično svakome, što u prošlosti i nije bio slučaj. Uz to, vanredna nastava ima i mnoge prednosti koje svakako treba iskoristiti.

Postoje samo dva uslova koja moraju biti ispunjena, a odnose se na uzrast zainteresovanog kandidata i nivo stečenog obrazovanja. Tačnije, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu, koja ovaj tip edukacije vrši prema pravilima, podrazumeva da kandidat mora biti najmanje 17 godina star, a uz to je neophodno i da je završio osnovnu školu pre toga najmanje. A sve to ni u kom slučaju ne znači da one osobe koje su završile prvi ili drugi razred i to bilo koje srednje škole, a imaju želju da se vanredno školuju, neće moći da pristupe pohađanju ovakve vrste nastave. Naprotiv, jer je vanredna nastava dostupna i njima, a pod uslovom naravno da su ispunili uslov vezan za uzrast.

Koji su zahtevi za vanredno školovanje?

Zakon o obrazovanju Republike Srbije, po kome srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad i organizuje vanrednu nastavu, navodi da kandidat koji ima želju da je pohađa mora da ima najmanje 17 godina.

Uz to se od svakog zainteresovanog zahteva i da prilikom upisa, a pored svih ostalih obaveznih dokumenata, priloži i važeći dokaz da je završio najmanje osnovnu školu, što znači da je dužan da priloži i overenu fotokopiju svedočanstva završene osnovne škole, te je dužan da priloži i na uvid original tog dokumenta.

Sve one osobe koje ispunjavaju prvi uslov, ali su završile prvi razred bilo koje srednje škole, a možda i drugi, te sada žele da nastave školovanje na ovaj način, takođe imaju pravo da se prijave i upišu u skladu sa aktuelnim pravilima.

Šta spada u obaveznu dokumentaciju za upis na vanredno školovanje?

U zavisnosti od nivoa stečenog znanja do trenutka upisa, obavezna dokumentacija koja se zahteva prilikom upisa se može razlikovati.

Oni kandidati koji su završili samo osmogodišnju školu, tom prilikom dostavljaju svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, ali zato su one osobe koje su do trenutka upisa završile prvi ili drugi razred neke srednje škole u obavezi da prilože i svodčanstvo o završenom razredu te srednje škole, odnosno razredima.

Pored toga, apsolutno svako ko vrši upis za pohađanje vanredne nastave mora da dostavi i obaveznu dokumentaciju, a u koju osim validnog ličnog dokumenta sa fotografijom, to jest lične karte, pasoša ili vozačke dozvole, spada i izvod iz matične knjige rođenih, te uverenje o državljanstvu.

Određeno je da uverenje o državljanstvu ni u kom slučaju ne sme da bude starije od 6 meseci, te se od kandidata čiji lični dokument poseduje i čip zahteva da ispoštuje pravilo koje je vezano za njegovo korišćenje, a što ustvari znači da je obavezan da ga prilikom upisa dostavi očitanog.

Za sva pomenuta dokumenta je navedeno da se dostavljaju fotokopije koje su overene prema pravilima, a od svih koji se upisuju se očekuje da prilože i originalna dokumenta, ali se to zahteva samo na uvid.

Na koji način funkcioniše vanredno srednje obrazovanje?

Želeći da svakome pojasnimo princip po kome se sprovodi vanredna nastava, objasnićemo sve korake koje je potrebno da kandidati pređu kako bi stigli do vlasništva nad diplomom za zanimanje koje budu lično izabrali.

Dakle, nakon što se pojedinac prijavi, odnosno dostavi sva potrebna dokumenta, te se upiše, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je obavezna da pristupi analizi dostavljene dokumentacije, a što se poverava stručnjacima koji čine Nastavničko veće ove institucije. Zapravo, oni tom prilikom imaju obavezu da utvrde da li se ispiti, odnosno predmeti koje je pojedinačni kandidat imao prilike možda da položi pre toga, podudaraju sa ispitima koji su predviđeni nastavnim programom za obrazovni profil za koji je odabrao da se kvalifikuje. Neophodno je da to bude minimum 70% da bi se smatralo da postoji podudarnost, a nakon toga se definišu ispiti koje on mora da položi kako bi stekao diplomu za to zanimanje, to jest precizno se utvrđuju diferencijalni ispiti.

Budući da će svaki pojedinačni kandidat već prilikom upisa da dobije sve potrebne podatke vezano za ispitne rokove, prijavu, plaćanja, konsultacije i mnoge druge segmente, to će oni morati da se svega toga pridržavaju, kako bi sa uspehom prošli kroz vanredno školovanje.

Kako su u ponudi naše škole obrazovni profili iz velikog broja oblasti, a neki od njih podrazumevaju i praksu, to se svi kandidati koji su za njih zainteresovani obavezuju da pohađaju i praktičan deo i to u trajanju koje je nastavnim planom tačno određeno. Podrazumeva se da su oni takođe obavezni i da po završetku pohađanja prakse prilože važeći dokaz o tome, a kako bi im srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu mogla izdati diplomu.

Da li vanredno školovanje ima prednosti?

Iako je možda ovo pitanje suvišno, jer verujemo da ste nakon svega pročitanog to i sami ustanovili, mi ćemo ipak pružiti odgovor: Da, pohađanje vanredne nastave nudi brojne prednosti!

A one se ogledaju prvo u činjenici da svaki kandidat pojedinačno donosi odluku kojim tempom će da polaže ispite, odnosno gde će da pohađa praksu ako je potrebno, ali i koliko će ispita da polaže i slično. Uz to on ima pravo i da pristupa konsultacijama sa profesorom onda kada mu najviše odgovara, a osim onih koje se organizuju u prostorijama naše škole, isto tako je moguće i da budu organizovane konsultacije online.

Na svako pitanje koje imate vezano za vanredno školovanje, mi ćemo vam dati odgovor u najkraćem roku! Srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad organizuje vanrednu nastavu za veliki broj obrazovnih profila po najpristupačnijim cenama!

PODELITE: