Koja dokumenta treba da priložim prilikom upisa?

Vrlo je verovatno da gotovo svako koga zanima bilo prekvalifikacija ili vanredno školovanje za određeni obrazovni profil, bilo uporedno školovanje, odnosno dokvalifikacija, ima nedomicu oko toga koja dokumenta treba da priloži prilikom upisa?

Upravo iz tog razloga srednja škola Sveti Arhangel, u Novom Sadu, koja je dobro poznata kao obrazovna institucija koja neprekidno nastoji da svakom zainteresovanom kandidatu u najvećoj meri olakša ne samo postupak upisa, već i sam tok odabrane vrste edukacije, zahteva of prijavljenih da prilikom upisa prilože samo obaveznu dokumentaciju koja je definisana odredbama važećeg Zakona o obrazovanju.

Zato je potrebno da svako ko je zainteresovan za bilo koju vrstu školovanja koje naša institucija može da ponudi zna, da je prilikom upisa prvo potrebno da dostavi ličnu kartu, a ako je poseduje, kao i izvod iz matične knjige rođenih, to jest krštenicu, te svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi. Svakako se podrazumeva da su kandidati obavezni da dostave originalna dokumenta na uvid i overene fotokopije, a to mogu da učine svakako lično u prostorijama naše škole u Novom Sadu, pod uslovom da im takav način dostavljanja najviše i odgovara.

Ako se neko opredeli za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, dužan je da uz sva pomenuta dokumenta dostavi i diplomu konkretne srednje škole.

Onaj kandidat koji se bude odlučio za vanredno školovanje, a pre toga je imao prilike da pohađa i završi makar prvi razred neke srednje škole, ima dužnost da prilikom upisa priloži i svedočanstvo završenog ili završenih razreda te srednje škole.

Koja su dokumenta treba da priložim za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju?

Ne samo za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, već i za vanredno, odnosno uporedno školovanje je potrebno dostaviti ličnu kartu i izvod iz matične knjige rođenih, odnosno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi.

A kako postupak dokvalifikacije, odnosno prekvalifikacije podrazumeva da je kandidat već imao priliku da postane vlasnik diplome neke srednje škole u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju, to znači da je on u obavezi da uz sva prethodno pomenuta dokumenta priloži i diplomu konkretne srednje škole, a što je ujedno i validan dokaz da se prethodno kvalifikovao za određeno zanimanje III ili IV stepena, te mu i omogućuje da pristupi dokvalifikaciji ili, pak da se prekvalifikuje za neko drugo zanimanje.

Da li moram da dostavim originalna dokumenta?

Sobzirom na to da srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad dokumentaciju svih učenika čuva u arhivi, bez obzira da li oni pristupaju uporednom ili redovnom školovanju, odnosno da li vrše prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, svi oni su obavezni da dostave fotokopije navedenih dokumenata, a pod uslovom da su overene u skladu sa odredbama zakona.

Iz tog razloga navodimo da svaki pojedinačni kandidat ima obavezu da uz overene fotokopije, svakako priloži i originalna dokumenta, ali se ona dostavljaju isključivo na uvid, a što je u potpunosti u skladu sa važećim pravilima.

Na koji način treba da dostavim dokumenta?

Osim mogućnosti da nam zahtevana dokumenta kandidati lično donesu, ponuđena im je isti tako i varijanta njihovog slanja preko kuriske službe na adresu naše škole. Uz sve to, a ako im tako ipak više odgovara, mogu i da nam ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom.

Ukoliko nekom kandidatu iz bilo kog razloga, pak ne odgovara niti jedan od navedenih načina za dostavljanje dokumenata, dopušteno mu je da ih pošalje preko roditelja ili drugih lica koja on za to bude ovlastio.

Međutim, svaki pojedinačni kandidat treba da zna da je njegova obaveza da prilikom upisa bude prisutan, uzevši u obzir da se tom prilikom mora potpisati i zvaničan ugovor između njega i predstavnika naše škole. A uz to što je dužan da bude lično prisutan, on mora da uz sebe ima važeći lični dokument sa fotografijom, kako bi mogao da bude identifikovan, a što se najpre odnosi na važeću ličnu kartu, mada se identifikaciji može pristupiti i uz pomoć vozačke dozvole i pasoša. U skladu sa odredbama važećeg zakona, obavezuje se svaki kandidat koji se upisuje, a tom prilikom identifikaciju vrši uz neki od pomenutih ličnih dokumenata sa čipom, da ga priloži i očitanog, kako bi ovlašćeno lice naše škole moglo da izvrši njegovu identifikaciju prema pravilima.

Sa ciljem da čitav proces upisa ubrzamo, svim onim kandidatima koji su primarno zainteresovani za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, ali i onima koje interesuje bilo uporedno, bilo vanredno školovanje u okviru naše institucije, nudimo mogućnost da prvo pošalju skenirana obavezna dokumenta, a posle toga pristupe njihovom slanju, odnosno dostavljanju na jedan od opisanih načina. Upravo tako će biti ubrzan početak izabranog tipa edukacije, jer će srednja škola Sveti Arhangel, to jest njeno Nastavničko veće, u optimalnom roku moći da izvrši upoređivanje, te da definiše diferencijalne ispite, tako da će i kandidat vrlo brzo dobiti povratnu informaciju o broju ispita koje ima obavezu da položi ukoliko želi da stekne diplomu za izabrano zanimanje.

Za slučaj da imate neku nedoumicu ili pitanje koje je vezano za dokumenta koja se zahtevaju prilikom upisa, budite potpuno slobodni da nas kontaktirate, a zaposleni u našoj školi će na najbolji mogući način i u kratkom roku odgovoriti na svako vaše pitanje!

PODELITE: