Da li je praksa predviđena tokom vanrednog školovanja?

Da bi svako ko je zainteresovan za vanredno obrazovanje bio upoznat sa načinom na koji se ta vrsta edukacije sprovodi, te da bi mogao da donese odluku da li ta vrsta nastave ispunjava sve zahteve koje on ima, svakako mora do detalja da bude upoznat sa načinom na koji način funkcioniše vanredno srednje obrazovanje.

Pre toga moramo da naglasimo da je u ptanju vrsta edukacije koja je u savremenom svetu dostupna praktično svakome, što u prošlosti i nije bio slučaj. Uz to, vanredna nastava ima i mnoge prednosti koje svakako treba iskoristiti.

Postoje samo dva uslova koja moraju biti ispunjena, a odnose se na uzrast zainteresovanog kandidata i nivo stečenog obrazovanja. Tačnije, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu, koja ovaj tip edukacije vrši prema pravilima, podrazumeva da kandidat mora biti najmanje 17 godina star, a uz to je neophodno i da je završio osnovnu školu pre toga najmanje. A sve to ni u kom slučaju ne znači da one osobe koje su završile prvi ili drugi razred i to bilo koje srednje škole, a imaju želju da se vanredno školuju, neće moći da pristupe pohađanju ovakve vrste nastave. Naprotiv, jer je vanredna nastava dostupna i njima, a pod uslovom naravno da su ispunili uslov vezan za uzrast.

Koji su zahtevi za vanredno školovanje?

Zakon o obrazovanju Republike Srbije, po kome srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad i organizuje vanrednu nastavu, navodi da kandidat koji ima želju da je pohađa mora da ima najmanje 17 godina.

Uz to se od svakog zainteresovanog zahteva i da prilikom upisa, a pored svih ostalih obaveznih dokumenata, priloži i važeći dokaz da je završio najmanje osnovnu školu, što znači da je dužan da priloži i overenu fotokopiju svedočanstva završene osnovne škole, te je dužan da priloži i na uvid original tog dokumenta.

Sve one osobe koje ispunjavaju prvi uslov, ali su završile prvi razred bilo koje srednje škole, a možda i drugi, te sada žele da nastave školovanje na ovaj način, takođe imaju pravo da se prijave i upišu u skladu sa aktuelnim pravilima.

Šta spada u obaveznu dokumentaciju za upis na vanredno školovanje?

Ko god da je zainteresovan da prati vanrednu nastavu je vrlo verovatno zbunjen načinom njenog organizovanja, te se neretko događa i da se ti kandidati obraćaju našoj instituciji sa željom da dobiju tačnu informaciju vezano za praktičan deo koji ona predviđa.

Zato smo se i potrudili da što preciznije odgovorimo na pitanje da li je praksa predviđena tokom vanrednog školovanja, a kako bismo svakom zainteresovanom kandidatu omogućili da stekne kompletan utisak o principu organizovanja vanrednog školovanja, te da razmisli da li je to ono što želi. Svakako, svima onima koji ustanove da im način sprovođenja ovakvog vida edukacije ne odgovara, srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad nudi i ostale programe, a najpre se tu misli na dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, kao i uporednu nastavu.

Ističemo da se svi pomenuti vidovi edukacije, u principu razlikuju, ali postoji jedna stvar koja im je zajednička. Naime, u situaciji kada nastavni program za izabrani obrazovni profil podrazumeva i teorijski i praktičan deo, svaki pojedinačni kandidat je obavezan da se toga u potpunosti pridražava. A to znači da on ima obavezu da prisustvuje praksi i to u trajanju koje je, takođe nastavnim planom za konkretni obrazovni profil određeno. Podrazumeva se da on samostalno može da izabere i kompaniju u kojoj želi da pohađa praktičan deo nastave, ali pod uslovom da izabrana firma u potpunosti odgovara konkretnim zahtevima, to jest da ima otvorenu određenu radnu poziciju. Isto tako je bitno naglasiti da će naša škola ponuditi zainteresovanim kandidatima da ona organizuje praksu, a u ovkiru onih pravnih subjekata sa kojima sarađuje, a kada slobodno možemo da kažemo da garantujemo za njen kvalitet.

Od svakog kandidata pojedinačno, odnosno od njegovog izbora zanimanja za koje želi da se kvalifikuje i to kroz jedan od ponuđenih programa, to jest kroz uporedno ili vanredno školovanje, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, te aktuelnog nastavnog programa će zavisiti i da li je praktična nastava obavezna, kao i u okviru koje firme će da je taj kandidat pohađa.

Na koji način se organizuje praksa?

Izuzetno je jednostavan princip po kome se sprovodi praktična nastava, ali se to čini samo u onoj situaciji kada važeći program u skladu sa kojim se sprovodi uporedno ili vanredno školovanje, odnosno dokvalifikacija, ali i prekvalifikacija, navodi pohađanje prakse kao obavezu za sve zainteresovane. U tom programu je svakako precizno definisano i koliko bi praksa trebalo da traje, a srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu će sa svoje strane učiniti sve što je u njenoj moći da zainteresovanim kandidatima ovu obavezu učini što lakšom.

Kako naša institucija ostvaruje vrlo uspešnu saradnju sa brojnim organizacijama koje posluju u različitim sektorima, to mi svim kandidatima kojima je to potrebno možemo ponuditi i da ovaj deo nastave u tačno određenom trajanju pohađaju upravo u jednoj od tih kompanija. A u toj situaciji sa velikom sigurnošću trvdimo da će praktičan deo nastave da bude sproveden uz maksimalno poštovanje važećih pravila, tako da će se poojedinačni kandidat tom prilikom osposobiti i za praktično bavljenje konkretnim zanimanjem.

Isto tako se podrazumeva i da onim osobama kojima takav princip organizovanja praktičnog dela nastave ne bude odgovarao, naša škola dozvoljava da sami izaberu određenu organizaciju u okviru koje će da pohađaju praktičan deo nastave. Međutim, naša je dužnost da naglasimo da srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad u toj situaciji ne može da pruži potrebne garancije za kvalitet sprovedene prakse, ali da isto tako nema apsolutno nikakvo pravo da utiče ni na njenu cenu, jer se ona svakako dogovora između predstvnika te kompanije i zainteresovanog kandidata.

U oba slučaja je kandidat obavezan da pohađa praksu u okviru organizacije koju bude lično izabrao i to u tačno određenom trajanju, a o čemu će dobiti precizne informacije već u trenutku upisivanja. Kada taj uslov bude ispunio, njegova je dužnost i da ovlašćenom licu naše škole dostavi dokaz o pohađanoj praksi, odnosno potvrdu koju će mu zvanično izdati konkretna kompanija.

Da li je praksa predviđena tokom vanrednog školovanja?

Isključivo od aktulenog programa prema kome se sprovodi vanredno školovanje za izabrani obrazovni profil, odnosno dokvalifikacija ili prekvalifikacija, te uporedno školovanje, će i zavisiti odgovor na ovo pitanje.

Tačnije, nastavnim planom za svako zanimanje koje srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad ima u ponudi je potpuno jasno određeno da li se kandidat obavezuje da pohađa praksu ili ne, te ako je potrebno da je pohađa, onda je definisano i koliko bi tačno radnih sati ona trebalo da traje.

Svaki pojedinačni kandidat će u toku upisa, a uz sve ostale potrebne informacije da dobije i one koje se odnose na obavezu pohađanja praktičnog dela, te će mu eventualno biti ponuđeno i da naša škola organizuje pohađanje prakse kod svojih poslovnih partnera. U svakom slučaju je dozvoljeno i da svako od njih lično odluči u kojoj organizaciji će da prati praksu, ali svakako moraju da znaju da u slučaju izbora kompanije sa kojom naša institucija ne ostvaruje saradnju, ne postoji mogućnost da se garantuje za njen kvalitet i cenu,

Svakom ko je zainteresovan za jedan od tipova edukacije koje u aktuelnoj ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu će na vreme da dobije sve podatke koji se na praktičan deo nastave odnose, a zaposleni u našoj školi su spremni i da odgovore na sva pitanja koje kandidati imaju u vezi sa ovom temom!

PODELITE: