Da li vanredno školovanje podrazumeva i pohađanje nastave?

Sama reč „vanredno“ ukazuje na to da je u pitanju drugačiji princip organizovanja nastave u odnosu na onu koju su učenici obavezni da pohađaju u državnim srednjim školama širom naše zemlje. Zapravo, činjenica je da je gradivo u oba slučaju potpuno istovetno, jer se radi prema istom nastavnom programu koji je definisan na teritoriji naše zemlje za konkretni obrazovni profil, a sam način sprovođenja nastave se razlikuje.

Dok učenici koji pohađaju redovno neku srednju školu imaju obavezu da prisustvuju nastavi u toku radne nedelje, a prema tačno utvrđenom rasporedu, dotle kandidati koji se opredele za vanredno školovanje za koje je, pored ostalih programa edukacije takođe specijalizovana srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu, nemaju obavezu da pohađaju nastavu. Tačnije, oni su dužni da ispoštuju pravilo koje se odnosi na prijavljivanje ispita, a imaju mogućnost i da prisustvuju konsultacijama sa profesorima, te svakako moraju da pohađaju praktičnu nastavu, pod uslovom da je važećim nastavnim programom za izabrani obrazovni profil to navedeno.

Najjednostavnije bi bilo da kažemo da vanredno školovanje umnogome lični na nastavu koja se organizuje na visokoškolskim ustanovama, barem što se tiče načina polaganja ispita.

Da li vanredno školovanje podrazumeva i pohađanje nastave?

Ako govorimo o nastavi u klasičnom smislu, odnosno predavanjima, možete odmah da odahnete, jer vanredno školovanje svakako ne podrazumeva i obavezu pohađanja nastave.

Ali je zato izuzetno važno da svako ko je za takav vid edukacije zainteresovan zna da srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad u svom programu nudi ne samo vanrednu nastavu, već i uporedno školovanje, te dokvalifikaciju, kao i postupak prekvalifikacije za obrazovne profile iz brojnih oblasti. A prema aktuelnim nastavnim programima za neka od tih zanimanja je navedena i obaveza pohađanja prakse, to jest praktične nastave i to u tačno definisanom trajanju. Sa tim u vezi moramo da istaknemo da svaki kandidat koga interesuje vanredno školovanje za obrazovni profil tog tipa svakako ima obavezu da ispoštuje ovo pravilo, to jest da blagovremeno dostavi dokaz da je pohađao praksu u odgovarajućoj kompaniji i to u trajanju koje je nastavnim planom definisano.

Kako se organizuje vanredna nastava?

Zapravo je proces sprovođenja vanrednog školovanja vrlo jednostavan, a pred sve koji su zainteresovani je stavljen zahtev da su stariji od 17 godina, to jest određeno je da ovakvu vrstu nastave može da prati isključivo osoba koja ima najmanje 17 godina. Drugi vrlo važan uslov jeste da kandidat poseduje važeći dokaz da je završio najmanje osnovnu školu, a što znači da je u obavezi da priloži originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi na uvid, te da svakako prilikom upisa dostavi i overenu fotokopiju tog dokumenta, a uz sva ostala obavezna dokumenta.

Onaj kandidat koga interesuje program vanrednog školovanja koji prema odredbama zakona sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu, a koji ispunjava osnovni uslov vezan za uzrast i koji je do trenutka upisa, uz osnovnu školu, završio i prvi razred neke srednje škole ili drugi, takođe ima dozvolu da pohađa ovaj program. Ali je dužan da uz sva ostala obavezna dokumenta dostavi i dokaze koji se odnose na pohađanje konkretne srednje škole, a što podrazumeva da je obavezan da priloži i svedočanstva o završenim razredima te srednje škole.

U cenu školarine su uračunate i stručne konsultacije sa nadležnim profesorima, a koje mogu da budu organizovane i u prostorijama pomenute institucije, kao i preko interneta, što svakako zavisi od odluke pojedinačnog kandidata. Svakako će zaposleni u našoj školi da izađu u susret vašim zahtevima, te da vas upute u termine njihovog održavanja, odnosno da vaa upoznaju sa načinom na koji online konsultacije funkcionišu. Ispitni materijal, odnosno pitanja su isto tako uračunata u konkretnu cenu, ali svaki pojedinačni kandidat je obavezan da izvrši na vreme plaćanje jasno definisane nadoknade za polaganje ispita, odnosno da pribavi potrebnu literaturu. Svakako će naša škola ponuditi mogućnost kupovine literature, a po cenama koje konkretni izdavač ima, ali ako to iz nekog razloga ne bude odgovaralo kandidatima, biće im omogućeno da dobiju i spisak potrebne literature, te da je sami kupe.

Moramo da istaknemo i da je obaveza svakoga ko želi da pristupi vanrednom školovanju da pohađa praktičnu nastavu, a pod uslovom da je to navedeno u važećem nastavnom programu po kome se edukacija za određeni obrazovni profil i sprovodi. Nakon što bude ispunio taj zahtev, te u određenom trajanju pohađao praksu u okviru firme koja se smatra adekvatnom, kandidat će imati obavezu i da ovlašćenom predstavniku naše škole dostavi dokaz o tome, to jest potvrdu koju će da mu izda upravo ono pravno lice koje mu je i omogućilo da pohađa praktičnu nastavu u njegovim prostorijama.

Tek nakon što položi sve ispite koje predviđa nastavni program za određeni obrazovni profil, odnosno pošto bude pohađao praksu u predviđenom trajanju, kandidat će moći i da postane zvanično vlasnik diplome za željeno zanimanje. A kako je naša škola ovlašćena za sprovođenje vanredne nastave, ali i prekvalifikacije, dokvalifikacije i uporednog školovanja, to znači da je u pitanju diploma koja je u potpunosti važeća pred zakonom. Dalje, to znači da kandidat koji je stekne ima apsolutno pravo da zahteva i da mu zvanično bude upisana u radnu knjižicu, odnosno radni dosije. Napominjemo da je odredba zakona koja reguliše upisivanje kako diploma, tako i sertifikata izmenjena, tako da je taj postupak poveren Nacionalnoj službi za zapošljavanje, pa bi svaki kandidat koji ima potrebu za tim trebalo upravo toj službi da se obrati kako bi mu stečena diploma bila uneta u dosije.

Ako neko ima pitanje vezano za vanredno školovanje, odnosno način na koji se taj tip edukacije organizuje, može svakog radnog dana da dođe u prostorije naše škole ili da nas kontaktira na drugi način. Svi stručnjaci koje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu zapošljava su na raspolaganju zainteresovanim kandidatima, te će u najkraćem mogućem roku profesionalno odgovoriti na njihova pitanja i zahteve!

PODELITE: