Postoji li ograničenje u broju ispita koje smem da polažem u jednom roku

Kandidati koji se opredeljuju za bilo koji vid školovanja za koji je specijalizovana i akreditovana srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu svakako imaju želju da u što kraćem roku dođu do diplome za željeno zanimanje, pa se vrlo očekivano i pitaju postoji li ograničenje u broju ispita koje smem da polažem u jednom roku.

Kažemo da je sve to očekivano najpre zato što su kandidati koji se opredeljuju za, recimo vanredno školovanje, uglavnom zaposleni ili pak žele da se prekvalifikuju, odnosno da izvrše dokvalifikaciju za neko zanimanje, a kako bi mogli da pronađu željeno zaposlenje što je moguće pre. Tome treba dodati i informaciju da pomenuta obrazovna institucija nudi i mogućnost pohađanja uporedne nastave, te da je i u tom slučaju važno da se ona što pre privede kraju, a kako bi kandidat koji se za nju odlučio bio manje opterećen obavezama vezanim za učenje.

Sa tim u vezi, naša škola i nastoji da ispuni očekivanja svakog kandidata, tako da postoje brojne olakšice koje se odnose na postupak polaganja.

Tipovi edukacije koje nudi srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad

Da bismo pojasnili sve što se odnosi na sam proces polaganja ispita, odnosno sticanja diplome za željeni obrazovni profil, najpre moramo svakoga pojedinačno da upoznamo sa osnovnim vidovima školovanja koja srednja škola Sveti Arhangel, u Novom Sadu ima u zvaničnoj ponudi.

Prvo ćemo pomenuti vanrednu nastavu, jer je ona ujedno i jedan od najzastupljenijih načina za sticanje diplome željenog smera. Naime, kandidati koji se za to opredele moraju biti stari najmanje 17 godina, a uz to je neophodno da su do trenutka upisa završili osnovnu školu. Svakako je vanredna nastava omogućena i onim osobama koje su pohađale neku srednju školu, te završile prvi ili drugi razred, a o čemu su dužni da dostave validne dokaze. Kada kandidat koji je za ovakav tip edukacije zainteresovan dostavi svu potrebnu dokumentaciju, naši stručnjaci će pristupiti upoređivanju nastavnog programa prema kome se on prethodno školovao, a kako bi tom prilikom ustanovili diferencijalne ispite, to jest one koje je potrebno da taj kandidat položi kako bi mogao da stekne diplomu za konkretni obrazovni profil. Svakako će kandidati pojedinačno biti obavešteni i o detaljima vezanim za praktičan deo nastave, a ukoliko je on predviđen prema programu za odabrani obrazovni profil. U cenu godišnje školarine su uračunate konsultacije sa profesorima, kao i ispitna pitanja, a ovlašćeno lice naše škole ima obavezu da detaljno informiše svakog kandidata o načinu sprovođenja konsultacija (online i lično), dok se nadoknada za polaganje ispita plaća odvojeno od toga.

Postupak prekvalifikacije i dokvalifikacije se takođe sprovode u našoj školi u ovom gradu, a princip je vrlo sličan kao i kod vanredne nastave, stim što postoje određeni uslovi koje kandidati moraju da ispune. Tačnije, prekvalifikacija predstavlja onaj vid školovanja koji se sprovodi isključivo za zanimanje istog stepena, ali u drugoj oblasti, dok je postupak dokvalifikacije namenjen onim osobama koje imaju potrebu i želju da postanu vlasnici diplome za obrazovni profil koji je višeg stepena od onoga za koji su se prethodno školovali. U praksi to znači da osoba koja već poseduje diplomu za određeno zanimanje III stepena, a koja želi da se prekvalifikuje za neko drugo, ima mogućnost da u bilo kojoj drugoj oblasti izabere onaj obrazovni profil koji je isto trećeg stepena. Ali zato ako on želi da pristupi procesu dokvalifikacije, u tom slučaju bira zanimanje koje je IV stepena, a nevezano za to u kojoj oblasti da je taj obrazovni profil. Svakako Nastavničko veće naše škole u oba slučaja ima obavezu da izvrši upoređivanje nastavnih programa za oba obrazovna profila, te da na osnovu toga i definiše koje ispite taj kandidat treba da položi da bi bio u prilici da postane vlasnik važeće diplome za zanimanje koje bude izabrao. Ovom prilikom je vrlo važno da istaknemo činjenicu da se ispiti priznaju isljučivo ako se gradivo podudara u 70%, a o čemu će odluku da donseu lica koja čine Nastavničko veće ove škole.

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu takođe omogućuje zainteresovanima da pohađaju i takozvanu uporednu nastavu. Mada je ta vrsta edukacije priamarno namenjena učenicima umetničkih škola, a na prvom mestu muzičke ili baletske, koji imaju želju da se kvalifikuju i za neko zanimanje iz druge oblasti, svakako se za uporedno školovanje mogu odlučiti i učenici drugih srednjih škola koji imaju istu želju, to jest koji smatraju da je potrebno da se paralelno kvalifikuju i za neko drugo zanimanje.

U kojim terminima se polažu ispiti?

Trenutno je u okviru naše škole definisano da se ispiti organizuju svakog meseca i to za apsolutno svaki tip edukacije koji je u ponudi. U većini slučajeva ispitni rok traje od 25-og tekućeg meseca, pa do kraja, stim što se broj dana koje konkretni ispitni rok uključuje uvek pojedinačno definiše, a o čemu kandidati dobijaju precizno obaveštenje na vreme.

Kada je u pitanju prijava, odnosno plaćanje tačno definisane nadoknade za polaganje ispita, obaveza je svakog kandidata da to učini do 05 - og u mesecu, a za taj mesec.

Postoji li ograničenje u broju ispita koje smem da polažem u jednom roku?

Ograničenje u broju ispita koje kanididat ima pravo da polaže postoji i podrazumeva da mu je dozvoljeno da u jednom ispitnom roku prijavi najviše 5 ispita.

Podrazumeva se da će srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad da izađe u susret zahtevima kandidata koji veruju da mogu u jednom ispitnom roku da polože i više od pet ispta. U tom slučaju je neophodno da taj kandidat u pisanoj formi navede ovaj zahtev i da ga upiti direktoru pomenute institucije, koji i jedini ima pravo da mu dozvoli da to učini. Napominjemo da nam se najčešće kandidati obraćaju sa ovim zahtevom kada su pri kraju vanredne nastave ili uporednog školovanja, odnosno kada privode kraju postupak prekvalifikacije ili dokvalifikacije.

PODELITE: