Zubni tehničar za ortodonciju

Najosnovniji uslov koji je izuzetno značajno da ispuni apsolutno svako, ko je zainteresovan za sticanje diplome za zvanje zubni tehničar za ortodonciju, peti stepen, jeste da u konkretnoj struci ima radno iskustvo, a koje mora trajati najmanje dve godine. Svakako će kandidat o tome dostaviti validan dokaz prilikom upisa, a podrazumeva se da mora posedovati i diplomu srednje zubotehničke škole, za obrazovni profil četvrtog stepena, da bi mu srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad omogućila da pohađa specijalizaciju za navedeno zanimanje.

S obzirom na to da je u pitanju sertifikovana obrazovna institucija, a koja izuzev dokvalifikacije, nudi i programe redovnog i vanrednog školovanja, odnosno stručnog osposobljavanja za brojne obrazovne profile u okviru ove i mnogih drugih struka, to kandidati koji su prethodno stekli zvanje za zanimanje trećeg stepena u konkretnoj struci, svakako imaju mogućnost da se prvo dokvalifikuju za obrazovni profil četvrtog stepena, a da nakon toga pristupe programu specijalizacije.

Posebno je za sve zainteresovane važno naglasiti da pomenuta obrazovna institucija školski program sprovodi u skladu sa trenutno aktuelnim pravilima, definisanim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Upravo iz tog razloga naglašavamo da svi zainteresovani imaju obavezu da polože opšti predmet strani jezik, kao i dva stručna predmeta i to ortodoncija i stručni predmet tehnologija i tehnika ortodontskih aparata.

Uzevši u obzir da je praksa izuzetno značajna, to srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu, omogućuje kandidatima da od vrhunskih stručnjaka u ovoj oblasti steknu praktična znanja. Inače je aktuelnim programom, po kome se organizuje specijalizacija za obrazovni profil zubni tehničar za ortodonciju, definisano da kandidati pohađaju praktičnu nastavu u sklopu predmeta Tehnologija i tehnika izrade ortodontskih aparata. A sve neophodne informacije o trajanju prakse, odnosno o obavezama kandidata tom prilikom će im biti na raspolaganju u samoj školi.

Podrazumeva se da će svako ko bude pohađao jednogodišnju specijalizaciju, pored ostalog naučiti koji je osnovni cilj ortodontske terapije, odnosno kako se ona u praksi primjenjuje i u kojim slučajevima. Sa različitim tipovima fiksnih ortodontskih aparata će, isto tako svi kandidati biti upoznati, a tom prilikom će naučiti i na koji način se oni izrađuju, odnosno u kojim slučajevima je preporučljivo koristiti koji model.

Ne samo da će svako ko bude stekao diplomu za obrazovni profil zubni tehničar za ortodonciju, peti stepen, naučiti kako funkcioniše u toj oblasti dijagnostika, već i kako se prave različiti tipovi ortodontskih aparata, odnosno kako se vrši kontrola pacijenata koji ih koriste.

Naravno da će tokom školovanja biti upoznati i sa brojnim razvojnim poremećajima, koji dovode do promena u zagrižaju, a usled kojih je neophodno koristiti različite tipove ortodontskih aparata.

Svakako je izuzetno značajno napomenuti da izuzev teorijskih znanja, svi koji budu želeli i stekli uslov za pohađanje ovog programa, imaju mogućnost i da se u okviru praktične nastave upoznaju sa konkretnom oblašću.

S obzirom na to da će steći viši nivo kvalifikacija, kandidati koji se budu osposobili za zanimanje zubni tehničar za ortodonciju će imati i mnogo veće šanse da u ovoj struci pronađu bolje zaposlenje.

Istakli bismo i to da pomenuta srednje škole posluje na osnovu propisanih dozvola, tako da kandidatima izdaje diplomu za navedeno zanimanje petog stepena, a koja je sa zakonskog stanovišta validna i priznata kako u našoj zemlji, tako isto i u brojnim zemljama sveta. Zato i naglašavamo da svako, ko bude zvanično postao vlasnik diplome za navedeno zanimanje treba najpre podatak o tome da unese u svoj CV, a kako bi ga na taj način obogatio. Podrazumeva se da lica koja su zainteresovana za zapošljavanje u inostranstvu treba da se u dotičnoj zemlji raspitaju detaljno o postupku nostrifikacije diplome za obrazovni profil zubni tehničar za ortodonciju. Isto tako se preporučuje svima da zahtevaju od zaposlenih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje zvaničan upis ovog dokumenta u svoj radni dosije, a ukoliko ispunjavaju zakonom propisane uslove za to.

Svakog radnog dana je moguće izvršiti prijavu za pohađanje ove jednogodišnje specijalizacije, a naravno da zainteresovani imaju pravo da to učine ili putem telefona ili lično. Ako nekome tako više odgovara, zahtevane podatke može poslati na mejl adresu škole, a oni izuzev imena i prezimena kandidata, moraju uključivati i njegov broj telefona, kao i datum rođenja.

Osim već pomenutog dokaza o stečenom dvogodišnjem radnom iskustvu u struci, svi prijavljeni moraju tom prilikom dostaviti svedočanstvo, odnosno diplomu, a kao dokaz da su stekli neophodne kvalifikacije, s tim da se zahteva i izvod iz matične knjige rođenih, kao i uverenje o državljanstvu tom prilikom da prilože, a podrazumeva se da se isključivo u prisustvu prijavljenih upis obavlja.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

  • Strani jezik

Stručni predmeti

  • Tehnologija i tehnika izrade ortodontskih aparata
  • Ortodoncija
  • Praktična nastava u okviru predmeta Tehnologija i tehnika izrade ortodontskih aparata

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.


Više →

Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.


Više →

U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.


Više →

Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.


Više →

Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.


Više →

Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.


Više →

Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.


Više →

Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.


Više →

Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.


Više →

Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.


Više →

Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.


Više →

Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.


Više →
Top