Zubni tehničar za mobilnu protetiku - skeletirana proteza

Svako ko završi srednju zubotehničku školu ima pravo da se specijalizuje za obrazovni profil zubni tehničar za mobilnu protetiku - skeletirana proteza, što je odlična opcija za napredak u službi i brže i lakše pronalaženje zaposlenja. Uslov za pristup programu specijalizacije jeste i radno iskustvo u konkretnoj struci i to u trajanju od najmanje dve godine, a o čemu će prijavljeni biti u obavezi da prilikom zvaničnog upisa priloži validan dokaz.

S obzirom na to da u skladu sa pravilima, koja određuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dokvalifikaciju za ovaj obrazovni profil, ali i redovno i vanredno školovanje, zatim stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju organizuje srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad, to kandidati postaju vlasnici diplome, koja je ne samo u našoj zemlji, nego i u brojnim zemljama regiona i sveta priznata. Valjalo bi da informaciju o posedovanju diplome za pomenuto zanimanje petog stepena naznače u svojoj radnoj biografiji (CV), te da zahtevaju njen upis u svoj radni dosije. S obzirom na to da je zakon promenjen vezano za upis diploma i sertifikata u radni dosije kandidata, koji su prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, to bi vlasnik dokumenta trebalo direktno da kontaktira nadležne u toj službi i da od njih zahteva da izvrše upis diplome za zanimanje zubni tehničar za mobilnu protetiku - skeletirana proteza.

Isto tako moramo napomenuti da svi oni kandidati, koji su zainteresovani za odlazak van Srbije, a zarad pronalaženja zaposlenja u struci, nakon sticanja diplome za navedeno zanimanje petog stepena svakako treba da se u nadležnim službama konkretne države informišu o postupku nostrifikacije te diplome.

Bitno je naglasiti da izuzev opšteg predmeta strani jezik, svi kandidati imaju obavezu da polože i dva stručna predmeta i to skeletirana proteza sa tehnologijom materijala i predmet fiziologija okluzija. A što se tiče praktične nastave, dokvalifikacija za obrazovni profil zubni tehničar za mobilnu protetiku - skeletirana proteza, peti stepen podrazumeva obavezu prakse u okviru predmeta skeletirana proteza sa tehnologijom materijala. A zahvaljujući tome što srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ima profesionalnu saradnju sa vrhunskim stručnjacima u toj oblasti, svim kandidatima je omogućeno da praktičan rad izvode uz mentorstvo najboljih u struci.

Pored toga što će se teorijski upoznati sa svim koracima, koje je potrebno ostvariti da bi bila izrađena skeletirana proteza, kandidati će biti upoznati i sa karakteristikama materijala, ali će naučiti da koriste i sve neophodne alate i aparate.

Takođe će biti u potpunosti osposobljeni da samostalno vrše izradu mostova, ali i metalo - keramičkih krunica, te će naučiti kako se postavlja atečmen, odnosno na osnovu čega će izabrati koji tip ovog veznog elementa bi u konkretnom slučaju trebalo koristiti.

Kako teorijski, tako će i praktično svi kandidati biti upoznati sa neophodnim koracima, koji će dovesti do izrade profesionalne skeletirane proteze.

Obavezan je svako, ko želi da stekne diplomu za zanimanje zubni tehničar za mobilnu protetiku - skeletirana proteza da izvrši prvo prijavu, a posle čega će od zaposlenih u školi dobiti sve neophodne informacije o terminu upisa i o postupku, kao i o dokumentima koja će imati obavezu tada da donese. Zapravo se od svakog prethodno prijavljenog kandidata zahteva da priloži tom prilikom kako svedočanstva završene srednje škole, odnosno diplomu, tako isto i važeći dokaz o stečenom radnom iskustvu u struci, a u trajanju od dve godine minimalno, te izvod iz matične knjige rođenih, kao i uverenje o državljanstvu.

Najpre da napomenemo da se zvanična prijava vrši ili lično u prostorijama škole ili putem telefona, a svako kome to više odgovara može i da zahtevane podatke pošalje na mejl adresu. Svakako je važno da navede ime i prezime, kao i datum rođenja, te broj telefona za dalji kontakt.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

  • Strani jezik

Stručni predmeti

  • Skeletirana proteza sa tehnologijom materijala
  • Fiziologija okluzije
  • Praktična nastava u okviru predmeta Skeletirana proteza sa tehnologijom materijala
PODELITE:

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Ako sam vec zavrsio neku srednju skolu da li ce mi biti priznati ispiti beograd
Ako sam već završio neku srednju školu, da li će mi biti priznati ispiti?
Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.
Pročitaj više
Da li je omoguceno online polaganje ispita beograd
Da li je omogućeno online polaganje ispita?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.
Pročitaj više
Da li je praksa predvidena tokom vanrednog skolovanja beograd
Da li je praksa predviđena tokom vanrednog školovanja?
Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.
Pročitaj više
Da li mogu skolarinu da platim na rate jagodina
Da li mogu školarinu da platim na rate?
U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.
Pročitaj više
Da li su diploma drzavne i privatne skole u istom rangu beograd
Da li su diploma državne i privatne škole u istom rangu?
Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.
Pročitaj više
Da li su dozvoljene online konsultacije beograd
Da li su dozvoljene online konsultacije?
Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.
Pročitaj više
Da li vanredno skolovanje podrazumeva i pohadanje nastave beograd
Da li vanredno školovanje podrazumeva i pohađanje nastave?
Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.
Pročitaj više
Koja dokumenta treba da prilozim prilikom upisa beograd
Koja dokumenta treba da priložim prilikom upisa?
Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.
Pročitaj više
Kome je namenjena vanredna nastava jagodina
Kome je namenjena vanredna nastava?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.
Pročitaj više
Na koji nacin funkcionise vanredno srednje obrazovanje beograd
Na koji način funkcioniše vanredno srednje obrazovanje?
Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.
Pročitaj više
Na koji nacin je strancima omoguceno pohadanje vanredne nastave beograd
Na koji način je strancima omogućeno pohađanje vanredne nastave
Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.
Pročitaj više
Postoji li ogranicenje u broju ispita koje smem da polazem u jednom roku beograd
Postoji li ograničenje u broju ispita koje smem da polažem u jednom roku
Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.
Pročitaj više
Sta je dokvalifikacija beograd
Šta je dokvalifikacija?
Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.
Pročitaj više
Sta je prekvalifikacija beograd
Šta je prekvalifikacija?
Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.
Pročitaj više
Sta je to uporedno skolovanje beograd
Šta je to uporedno školovanje?
Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.
Pročitaj više
Sta je uracunato u cenu jagodina
Šta je uračunato u cenu
Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.
Pročitaj više
U kojim terminima se organizuju ispiti jagodina
U kojim terminima se organizuju ispiti?
Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.
Pročitaj više