Stomatološka sestra - tehničar za rad na oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji

Program dokvalifikacije za obrazovni profil stomatološka sestra - tehničar za rad na oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji, peti stepen je prvenstveno namenjen onim kandidatima, koji su do tog trenutka već stekli diplomu za obrazovni profil stomatološka sestra - tehničar, koji je četvrtog stepena. Naravno da osobe sa diplomom drugih obrazovnih profila iz medicinske struke, takođe mogu pristupiti postupku dokvalifikacije za navedeno zanimanje, a moramo naglasiti da srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad nudi i mogućnost kako vanrednog i redovnog školovanja, tako isto i stručno osposobljavanje, te organizuje i program prekvalifikacije.

Bitno je istaći i to da se od svakog zainteresovanog očekuje da poseduje relevatno radno iskustvo u struci, a koje mora trajati minimalno dve godine, o čemu je dužan da u momentu upisa dostavi validan dokaz.

Na osnovu pravila Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja se organizuje ovaj program, a u njega je uvršten jedan opšti predmet i to strani jezik, kao i tri stručna i praktična nastava.

Od stručnih predmeta je predviđeno da svako, ko želi da se dokvalifikuje za zanimanje stomatološka sestra - tehničar za rad na oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji treba da položi predmet interna medicina sa negom, kao i predmete maksilofacijalna hirurgija i oralna hirurgija.

U okviru dva stručna predmeta će svaki kandidat morati da pohađa i praktičnu nastavu u precizno određenom trajanju, tako da će sve informacije o tome koliko traje praksa za predmet maksilofacijalna hirurgija, odnosno za predmet oralna hirurgija biti svakom od njih pojedinačno na raspolaganju prilikom zvaničnog upisa.

Podrazumeva se da će svi kandidati imati mogućnost da i teorijska i praktična znanja iz konkretnih oblasti dobiju na najvišem mogućem nivou, a uzevši u obzir da srednja škola Sveti Arhangel, u Novom Sadu isključivo ima saradnju sa vrhunskim stručnjacima za navedenu oblast.

Svaki kandidat će imati priliku da se upozna tokom pohađanja pomenutog programa sa različitim oboljenjima, koja se u praksi javljaju, zatim sa njihovim dijagnostikovanjem, a podrazumeva se da će naučiti i kako bi trebalo pristupiti lečenju.

Isto tako će imati prilike da se upozna sa postupkom vađenja i lečenja zuba, ali i sa njihovom transplantacijom. A tom prilikom će naučiti da koristi specijalni alati i pribor, sa kojim će u budućem radu neprekidno dolaziti u dodir.

Biće upoznati i sa deformitetima lica i vilice, zatim sa povredama mekih tkiva i kostiju, odnosno sa različitim infekcijama i oboljenjima pljuvačnih žlezda, te sa postupkom utvrđivanja postojanja tih oboljenja i njihovim adekvatnim lečenjem. Naravno da će svako ko odluči da se kvalifikuje za obrazovni profil stomatološka sestra - tehničar za rad na oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji imati priliku da kako teorijski, tako i praktično nauči na koji način se mora pristupiti lečenju konkretnog oboljenja, te da će saznati i kako će teći oporavak pacijenta u tom slučaju.

Budući da se radi o specijalizaciji, nema sumnje da će kandidati nakon sticanja zvanične diplome za navedeni obrazovni profil petog stepena imati mnogo veću mogućnost da pronađu u konkretnoj struci zaposlenje.
Moramo napomenuti da je svaki kandidat u obavezi prijavu da izvrši, odnosno da osnovne informacije o sebi, a koje moraju sadržati prezime i ime, zatim njegov datum rođenja i broj telefona, dostavi na mejl adresu ove škole. Isto tako prijava može izvršiti i putem telefona, a u radno vreme organizatora, odnosno ličnim dolaskom u prostorije navedene obrazovne institucije.

Zvaničan upis se organizuje isključivo uz prisustvo svakog prethodno prijavljenog kandidata, a neposredno pre toga će on biti detaljno informisan i o dokumentima koja ima obavezu da pripremi, te o celokupnom postupku upisa, a biće mu predočena i pravila školovanja. Naime, potrebno je da tom prilikom dostavi kako svedočanstva, odnosno diplomu završene srednje škole, tako isto i dokaz o radnom iskustvu u trajanju od dve godine minimalno, te uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih.

Nakon što položi sve ispite predviđene programom, kandidat postaje vlasnik diplome za konkretno zanimanje, a koja je pravno apsolutno validna i priznata ne samo na području naše zemlje, nego i u brojnim okolnim zemljama, te širom sveta. Stvar je u tome da srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad kako redovno i vanredno školovanje, tako i stručno osposobljavanje, te program prekvalifikacije i dokvalifikacije za zanimanje stomatološka sestra - tehničar za rad na oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji organizuje u skladu sa pravilima i na osnovu dozvola, koje su izdate od strane relevantnih državnih institucija.

Ukoliko kandidat ima otvoren radni dosije u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, svakako bi trebalo od nadležnih te službe da zatraži upis konkretne diplome u svoj radni dosije.

Valjalo bi, isto tako da u svoj CV navede informaciju da diplomu za pomenuti obrazovni profil petog stepena poseduje, a u slučaju da je zainteresovan za pronalaženje zaposlenja u struci van granica naše zemlje, potrebno je da od relevantnih institucija odabrane države zahteva informacije o postupku nostrifikacije diplome za zanimanje stomatološka sestra - tehničar za rad na oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

  • Strani jezik

Stručni predmeti

  • Interna medicina sa negom
  • Oralna hirurgija
  • Maksilofacijalna hirurgija
  • Praktična nastava u okviru predmeta Oralna hirurgija i Maksilofacijalna hirurgija

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.


Više →

Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.


Više →

U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.


Više →

Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.


Više →

Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.


Više →

Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.


Više →

Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.


Više →

Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.


Više →

Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.


Više →

Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.


Više →

Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.


Više →

Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.


Više →
Top